ПРО ІНСТИТУТ

Інститут створено згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2010 р. № 309 як Державну установу «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Постановою Президії НАН України від 14 червня 2023 р. № 238 Державну установу «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» перейменовано в Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України.

Повне найменування інституту згідно із статутом: українською мовою – Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України; англійською мовою – Institute for Demography and Life Quality Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Скорочене найменування: українською мовою – ІДПЯЖ НАН України; англійською мовою – ІDLQP of the NAS of Ukraine.

Інститут створено з метою вирішення соціально-економічних, демографічних проблем та проблем якості життя населення України, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань з проблем народонаселення, розробки науково обґрунтованих прогнозів соціально-демографічного розвитку країни та її окремих регіонів, розробки концепції соціальної політики, спрямованої на забезпечення пріоритетності людського розвитку в контексті задоволення соціальних, економічних та екологічних потреб, економіки природокористування і безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природоохоронних територій і екологічної регламентації, досягнення інноваційного розвитку країни та доведення наукових знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів.

В інституті діють учена рада, аспірантура, докторантура і докторська спеціалізована вчена рада, а також рада молодих учених і науково-видавнича рада.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 8 липня 2016 року № 816 інститутом започатковано провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти в галузі знань Соціальні та поведінкові науки (05), спеціальність 051 Економіка, та отримано відповідну ліцензію.

Організаційна структура інституту включає науково-дослідні підрозділи, відділ організації та координації наукових досліджень, допоміжні та інші підрозділи.

В установі систематично проводяться методологічні семінари, круглі столи, науково-практичні конференції всеукраїнського та міжнародного рівня.

Фахівці інституту мають багаторічний досвід у сфері наукової експертизи, наукового обґрунтування та супроводу державної політики у сфері соціально-економічного розвитку України та її регіонів і готові до плідної співпраці з усіма зацікавленими міністерствами, відомствами й установами.

На виконання постанов Президії НАН України від 25.12.2013 № 187 «Про схвалення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 роки» та від 07.05.2014 № 107 «Про затвердження Плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки» розроблено та схвалено вченою радою Стратегію розвитку та перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності інституту.