О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Правила вступу до аспирантуры и докторантуры

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

до аспірантури
з відривом від виробництва та без відриву від виробництва

за спеціальністю:
051 Економіка
спеціалізація «Економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища»

Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2019 року.
Звертатись за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 60, відділ кадрів, т. 486-90-40

Перелік документів, які подають вступники

 • заяву на ім'я директора (подається вступником особисто в паперовій формі);
 • особовий листок по обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступних до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • фотокартки (3х4) – 3 шт.;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою 086/о;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками із здобутої спеціальності;
 • особи, які здобували відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома;
 • список опублікованих наукових статей і винаходів за обраною спеціальністю, ксерокопії опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності у роздрукованому вигляді (згідно з додатком 2);
 • вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукову доповідь (реферат) з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника або завідувача відповідного наукового відділу Інституту.
 • витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу для осіб, рекомендованих в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • копію паспорта;
 • копію трудової книжки для працюючих (засвідчена в установленому порядку);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • поштові конверти з марками (2 шт.);
 • швидкозшивач.

Паспорт, диплом про вищу освіту вступники пред’являть особисто.
Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.
Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.