30 листопада 2020 року

13:34:33 30.11.2020 Назад

ЕКОСИСТЕМНІ АКТИВИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

Процес удосконалення механізмів екологічної політики на місцевому рівні для забезпечення сталого розвитку територіальних громад потребує застосування нових підходів, насамперед екосистемного спрямування. Адже Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року” визначає як пріоритетне завдання впровадження екосистемного підходу в управлінську діяльність та адаптацію законодавства України у сфері збереження навколишнього природного середовища відповідно до вимог директив Європейського Союзу. В цьому контексті актуальним є залучення в економічний простір громад екосистемних активів території як інтегративної характеристики впорядкованості природогосподарської діяльності.

Оцінювання екосистемних активів у територіальних громадах важливо  проводити на засадах міждисциплінарного та системного підходів шляхом інтеграції біофізичних, економічних та соціо-культурних аспектів, що дає змогу забезпечити широке та всебічне розуміння зисків, отриманих від екосистем, і витрат, пов'язаних із їх використанням. У цьому контексті завданнями місцевих органів влади щодо управління екосистемами громад є (і) аналіз впливів на природні екосистеми, (іі) попередження та пом'якшення неминучого впливу (наприклад, шляхом зведення до мінімуму впливу при здійсненні будь-якого проекту на території громади та відновлення екосистеми після його закінчення), (ііі) компенсація або відшкодування  залишкових впливів (наприклад, рекультивація або відновлення).

Результати оцінки екосистемних активів територіальних громад можуть використовуватися в найширшому контексті для наступних цілей: (1) визначення пріоритетних завдань розвитку території та розробки стратегій територіальних громад із врахуванням екосистемного підходу; (2) розробки варіантів досягнення цілей соціально-економічного розвитку та раціонального використання ресурсів природних екосистем громади; (3)визначення концептуальних рамок і інструментів для оцінки, планування та управління навколишнім природним середовищем громади; (4)прогнозування наслідків рішень, що впливають на екосистеми; (5)надання допомоги для організацій і підприємств, розташованих на території громади, у проведенні комплексних оцінок екосистем і практичного впровадження їх результатів; (6)планування майбутніх досліджень щодо екосистемних активів громади.

 

Оцінка екосистемного активу об’єднаних територіальних громад дає можливість побудувати якісно нове економічне та соціальне середовище як в самих громадах, так і впорядкувати просторовий розвиток із врахуванням екологічних імперативів. Механізм упорядкування полягає в тому, що простір ринку екосистемних активів громад дозволяє побудувати принципово нову взаємодію між ними. Ця взаємодія може бути не тільки між сусідніми ОТГ, але й між віддаленими громадами, що мають взаємодоповнюючі активи. Важливе значення для функціонування ринку екосистемних активів громад має впорядковане інституційно-фінансове середовище, сформоване державним регулюванням. Із цією метою нагальними є створення відповідного нормативно-правового забезпечення з урахуванням сучасних євроінтеграційних викликів і процесів.

Отже, концепція екосистемних активів може діяти як ефективна об’єднуюча стратегія для посилення євроінтеграційних процесів в Українi. Визначення мотивацій, інтересів, цінностей та поглядів зацікавлених сторін допоможе краще зрозуміти та зменшити суспільні конфлікти, особливо щодо менеджменту природних ресурсів територіальних громад у процесі прийняття ефективних управлінських рішень на місцевому рівні. 

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Патока Ірина Вікторівна, к.е.н., с.н.с.,

провідний науковий співробітник