25 березня 2021 року

19:29:11 25.03.2021 Назад

СТРУКТУРНО-ПРЕДМЕТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ЯК ЕКОСИСТЕМНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Беззаперечною є цінність належних територіальним громадам місцевих екосистем, біорізноманіття, їх компонентів як природних чинників нормального життєзабезпечення та задоволення потреб домогосподарств і самої громади завдяки отриманню соціальних і економічних стабільних різноманітних вигод від постачання цими природними активами екосистемних послуг, тобто залежність спроможності територіальної громади від доступу до екосистемних послуг та обсягу їх надання екосистемними активами.

Проведення вартісної оцінки екосистемних активів як виду природних активів, що знаходяться у власності місцевих громад, котрі отримують свій доход і вигоди від продукованих цими активами екосистемних послуг, є найвпливовішим чинником підвищення обізнаності членів територіальних громад щодо економічного внеску належних громаді екосистем, особливо в нинішніх умовах, коли екосистемам традиційно присвоюється неявне значення нуля. Отже, необхідність здійснення монетаризації екосистемних активів територіальних громад є очевидною.

Слід підкреслити, що під патронатом Статистичної комісії ООН на її сайті з еколого-економічного обліку з 2019 року відкрита фахова дискусія щодо вдосконалення методів оцінювання екосистемних послуг відповідно до їх класифікаційних ознак, урахування екосистемних послуг і екосистемних активів у грошовому вираженні, таким чином засвідчуючи актуальність подальшого їх розроблення. Досягнуті підсумкові здобутки цієї теоретико-методологічної платформи, які спираються на постійно поновлювальний досвід економічної оцінки екосистемних послуг і активів в різних країнах світу, узагальнюючи його, слугують, своєю чергою, доступною та потужною науково-практичною базою і для віднаходження методів здійснення вартісної оцінки екосистемних активів територіальних громад в Україні.

Керуючись офіційно прийнятими міжнародними вихідними методологічними позиціями з оцінки екосистемних послуг і екосистемних активів, синтезуємо та систематизуємо їх для надання можливості проведення у майбутньому таких прикладних оцінок рівня місцевих громад. З цією метою важливо, на нашу думку, по-перше, сформулювати чітку структурно-предметну характеристику екосистемних активів насамперед як виду природного капіталу, а по-друге, репрезентувати її в форматі, адаптованому до цільових характеристик природогосподарювання громад місцевого рівня в Україні. Завдяки такому методологічному поєднанню висвітлюється структурно-предметна характеристика екосистемних активів одночасно і як виду природного капіталу, і як екосистемного потенціалу спроможності територіальних громад (табл. 1).

Таблиця 1 – Структурно-предметна характеристика екосистемних активів як екосистемного потенціалу спроможності територіальних громад

Базові групи екосистемних активів

Основні біотичні компоненти базових груп екосистемних активів

Цільове використання основних біотичних компонентів базових груп екосистемних активів

Біорізноманіття

Запас рослин (у тому числі дерев, грибів, ягід); тварин (включаючи риб і ракоподібних); птахів; бактерій; генетичні ресурси

Для харчування, в тому числі дикі мисливські тварини, водні біоресурси, кормові культури; як паливо (енергетичні культури), як волокно, як хутро, як ліки (лікарські культури); для виведення нових культур або ліків; туристичні активи

Ґрунти для природного зростання технічних і кормових культур

Природні луки, сіножаті, пасовища (вигони, пасовищні угіддя, перелоги, лісові галявини, чагарники та інші) тощо

Для цілей домогосподарств – випасу худоби, свійської птиці, заготівлі сіна, розвитку бджільництва, збору лікарських рослин тощо з метою самозабезпечення (тоді як вирощування насіння, худоби для комерційних цілей у згідно з міжнародною установчою класифікацією екологічних активів вважаються продукованими активами, тобто такими, що відносяться не до екосистемних активів, а до екологічних активів)

Поверхневі прісні води

Ріки, озера, водосховища, ставки тощо

Для питної води, гідроенергетики, поливу сільськогосподарських культур, миття

Органічний вуглець

Утримується в наземних рослинах і ґрунтах, а також у морських організмах

Утримується для підвищення родючості ґрунту, зменшення викидів парникових газів в атмосферу, пом’якшенню наслідків кліматичних змін

Ландшафти

Ландшафт територіальний, ландшафт аквальний

Для соціологічних цілей (передавання природних цінностей від покоління до покоління); для освітніх, природоохоронних, культурологічних, естетичних, оздоровчих цілей; як туристичні активи

Варто підкреслити, що основні біотичні компоненти базових груп екосистемних активів, які наведені в табл. 1, представлені саме з огляду на традиційне природогосподарювання громад місцевого рівня в Україні. Це дає змогу кращого усвідомлення не лише членами територіальних громад змістовних ознак належних їм екосистемних активів, а й розуміння вітчизняними профільними фахівцями змістовних ознак тих екосистемних активів, які їм надалі потрібно буде оцінювати для громад.

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор,

головний науковий співробітник