20 травня 2021 року

09:35:11 20.05.2021 Назад

ВАЖЛИВІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

Сучасні економічні перетворення в Україні тісно пов‘язані з процесами євроінтеграції та децентралізації влади. Міжнародна спільнота особливу увагу приділяє сталому розвитку суспільства, що передбачає екологізацію економіки та встановлення соціальної справедливості. Тому економічні й соціальні зміни в державі повинні відповідати принципам сталого розвитку, зважати на глобальні політичні виклики та суспільні потреби.

У контексті адміністративної реформи забезпечення сталого розвитку територіальних громад є ключовим завданням для економіки України, а самоврядні й незалежні місцеві громади – його необхідною передумовою. Розвиток сільських територій стримується комплексом системних проблем, серед яких насамперед незадовільний рівень життя населення, зростання обсягів трудової міграції, спад економічної активності на сільських територіях. Усе це ускладнює досягнення системної єдності господарської, соціальної та екологічної компонент сталості. Дисбаланс між зазначеними складовими свідчить про ймовірність виникнення ризиків нераціонального використання місцевих природних ресурсів, поглиблення екологічних проблем територій та погіршення умов відтворення людського капіталу.

Виникає науково-практична потреба поглиблення теоретико-методологічних засад упровадження більш жорстких соціальних та екологічних норм, вимог, ціннісних орієнтирів у господарську діяльність з метою підвищення ефективності використання природних ресурсів та збереження екосистемної цілісності територіального простору. Ці питання досліджено в монографії «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» розробленій в Державній установі “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”.

 

М.В. Ільїна, д.е.н., с.н.с., зав. відділу екосистемного

оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Ю.Б. Шпильова, д.е.н., с.н.с., с.н.с. відділу

проблем економіки земельних і лісових ресурсів

ДУ «Інститут економіки природокористування

та сталого розвитку НАН України»

 

http://ua-ekonomist.com/19867-vazhlivst-dosldzhennya-problem-stalogo-rozvitku-slskih-gromad.html