28 серпня 2021 року

22:06:08 28.08.2021 Назад

СТАЖУВАННЯ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УРЯДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

В період з 01.10.20-31.07.21 рр. проходила стажування науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування к.е.н. Штогрин Г.С. з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки в Вармінсько-Мазурському університеті.

Загальна тематика стажування — включала питання теоретико-методологічного та прикладного характеру щодо аналізу та оцінювання екологічної, економічної та соціальної складових водозабезпечення, водокористування та водовідведення. Ці питання висвітлювалися на прикладі сільської та міської місцевості та практики ведення водозабезпечення в Республіці Польщі та Україні.

Головна мета заходу — формування наукового потенціалу молодих вчених для якісних досліджень за допомогою інноваційних методів навчання шляхом залучення провідних експертів різних напрямів, створення дослідницької мережі, інтеграція та мобілізація європейських досліджень проблем водокористування сільського та міського господарства, стану навколишнього природного середовища у загальноєвропейському масштабі.

Робота присвячена аналізу управління водними ресурсами. Метою стажування було представити польський та український досвід у сфері екологізації та забезпечення водних ресурсів.

Проведено дослідження принципів використання води та зроблено такі висновки.

 Виявлено, що вирішення проблем неналежного обслуговування споживачів водного сектору можливе шляхом оптимізації та раціоналізації використання новітніх технологій, запровадження заходів, пов'язаних з енергоефективністю та енергозбереженням.

 Враховуючи взаємозв’язок та взаємодію екологічних, економічних та соціальних чинників розвитку водних ресурсів у сучасних економічних умовах, необхідно вдосконалити методичне забезпечення їх управління.

 В результаті дослідження було встановлено, що головною умовою досягнення параметрів сталого водокористування, включаючи економічну експлуатацію водоносних горизонтів, є перегляд існуючої системи фінансово -економічного регулювання водних ресурсів та її вдосконалення . Перш за все, це стосується механізмів та інструментів фінансово-економічного регулювання цієї сфери, на які традиційно покладаються головні завдання збалансування системи та підтримки її самодостатності.

Доведено, що на основі кількісних та якісних показників моніторингу вод державні органи можуть регулювати процеси використання води на промислових підприємствах шляхом використання фінансових інструментів впливу, таких як субсидії, податки, штрафи тощо.

В рамках стажування прослухано і успішно завершено курс лекційних матеріалів більше десяти дисциплін пов’язаних з охороною навколишнього середовища та водовикористанням, опубліковано ряд праць і взято участь в конференції.

Відділ економічних проблем водокористування