10 вересня 2021 року

10:59:21 10.09.2021 Назад

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДОНЕЧЧИНИ ТА ЛУГАНЩИНИ «ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В ГРОМАДАХ»

Однією з головних проблем сталого розвитку територій, які знаходяться у зоні посилених воєнних загроз – насамперед українського Донбасу, є становлення демократичного суспільства та інституціоналізація відносин центральної влади,  органів місцевого самоврядування та громад, включаючи інтенсифікацію публічно-приватних відносин. Особливої уваги про цьому потребує формування екологічної складової таких відносин та забезпечення високоефективної інклюзії багатих природних ресурсів Донеччини та  Луганщини у господарський обіг, оскільки, як показало проведене свого часу в ДУ ІЕПСР НАН України дослідження регіональної диференціації ефективності використання природного багатства, господарська віддача від природних ресурсів у цих регіонах є недостатньою. Для поліпшення становища в екологічній сфері  необхідно системно трансформувати природно-ресурсні відносини з метою активізації процесів самоорганізації об’єднаних територіальних громад. Відповідно, треба докорінно змінити підходи до розпорядження природними ресурсами шляхом переходу до інтегративного управління природними активами, згідно з євроінтеграційною моделлю управління природними ресурсами за участю місцевих громад (УПРМГ).  Відповідно до такої моделі, повноцінне залучення активів до господарського обігу через підприємницьку діяльність може забезпечити за допомогою сучасних фінансово-економічних механізмів не лише отримання доходів, але і справедливий перерозподіл, що дозволить збільшити видатки місцевих бюджетів на соціальні та екологічні витрати.

Цій та іншим проблемам було присвячено Міжрегіональний екологічний  форум громадянського суспільства Донеччини та Луганщини «Інституціалізація демократичного врядування в громадах», який відбувся 11-12 серпня у м. Сєверодонецьк Луганської області та 26-27 серпня у м. Краматорськ Донецької області  в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Учасниками форуму стали науковці, представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів влади, громадські активісти, експерти тощо. Метою форуму було обговорення механізмів участі громадянського суспільства в публічному управлінні на рівні місцевих громад; посилення спроможності органів місцевого самоврядування до якісної взаємодії з громадськістю; підвищення рівня обізнаності та залучення активних громадян та громадських організацій до вирішення місцевих проблем, включаючи насамперед проблеми екології та сталого розвитку територіальних утворень.

На форумі, який відбувся у форматі тематичних семінарів для  представників кожної з областей Донбасу, було представлено доповіді, які стосувалися, зокрема, стратегічної екологічної оцінки як інструмента демократичного врядування; діяльності консультаційно-дорадчих органів в територіальних громадах; використання корпоративних принципів управління для розбудови демократичного врядування; цифрових інструментів взаємодії громадськості з органами влади на місцевому рівні у вирішенні екологічних та інфраструктурних проблем; місця і ролі політики сталого розвитку в системі багаторівневого врядування; сучасним моделям управління природокористуванням тощо.

В якості модератора-спікера форуму у заході взяв участь провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку нашої установи, к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий, який представив доповідь  на тему «Європейська концепція управління природними ресурсами за участю місцевих громад».

У  доповіді на основі наукових розробок в рамках теми  № III-34-20 «Методологічні засади сталого господарювання» та інших досліджень відділу ним було висвітлено сучасне бачення організації концепту сталого господарювання на механізмах полісуб’єктного управління територіальними активними із широким залученням бізнесу і громадянського суспільства до вирішення місцевих проблем на основі запровадження платформних механізмів взаємодії стейкхолдерів господарського процесу та інституціоналізації публічно-приватних взаємодій у корпоративному форматі для забезпечення сталого просторового розвитку. Було представлено сучасний інструментарій  фінансово-економічного механізму капіталізації природних ресурсів, який   має включати в себе не тільки бюджетні трансферти, фіскальні інструменти, включаючи податки та рентні платежі, що можуть розподілятися між бюджетом громади та бюджетом вищого рівня, але й квазіподатки,  парафіскальні платежі,  договори концесій, дівестиційні інструменти та інші різноманітні формати публічно-приватного партнерства тощо.

Спікером акцентовано увагу на тому, що трансформацію діючої структури управління природними ресурсами територіальних громад в сучасних умовах доцільно здійснювати на засадах ідентифікації прав власності на природні об’єкти як ресурси, що розміщені на території місцевих громад. Згідно з чітко ідентифікованим переліком прав розпорядження та користування природними ресурсами як активами місцевої економіки та дотримуючись конституційного права власності на природні ресурси українського народу, вже нині можливо суттєво покращити ситуацію у площині гармонізації інтересів зацікавлених сторін – влади, бізнесу і населення. Для цього на рівні ОТГ важливим є формування за європейською практикою публічно-правового інституту муніципалітету як дієвого представника інтересів і розпорядника природними ресурсами громади.

3 2

В підсумковій резолюції учасників заходу наголошено, що необхідно покращити підходи до управління природними ресурсами на рівні виконавчих комітетів органів  місцевого самоврядування. Тому муніципалітет як керівний орган ОТГ в Україні на перспективу повинен стати публічно-правовою корпорацією, самоврядною громадою із правами юридичної особи, котра може здійснювати економічну діяльність самостійно або створюючи з цією метою корпорацію з управління територіальними ресурсами, а об’єднання громад має супроводжуватися формуванням окремого правового інституту муніципальної власності, до складу якої  увійдуть, зокрема, земля та інші природні ресурси місцевого значення, розміщені між населеними пунктами, об’єднаними у територіальну громаду. Рекомендовано розширити перелік місцевих податків,  поширити використання самооподаткування та квазіподаткових інструментів для фінансування екологічних заходів у громаді.

Детальніше про захід на сторінці: https://e-ecology.digital/forum-institualizatsiya-ekologichnogo-demokratichnogo-vryaduvannya-v-gromadah-donechchini-ta-luganshhini/?fbclid=IwAR3Kzs7ufu93gpiT44cqcTeC9zdvXq1ZHrg6EkrGdR0rB2QERACD79X2fTo

 

Відділ методології сталого розвитку

Клиновий Д.В., к.е.н., с.н.с., доц.