11 липня 2022 року

10:55:53 11.07.2022 Назад

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГУВАННЯ РОЗВИТКУ СТАЛИХ ФІНАНСІВ

На сьогодні все більш стає очевидно, що тільки за умов становлення такої  фінансової системи, яка одночасно сама є сталою й здатна забезпечити фінансування потреб сталого господарювання, можливо ефективно вирішити комплекс проблем, пов’язаний із досягненням цілей сталого розвитку держави.

За останні 20 років під егідою Фінансової ініціативи Програми ООН з навколишнього природного середовища з’явилася та поступово отримала все більше поширення концепція сталих фінансів. Вона акумулювала в собі нову фінансову парадигму урахування соціальних, екологічних та управлінських  ESG-критеріїв, що мають відношення до сталого розвитку, у фінансовій діяльності, а також принципи відповідальної фінансової поведінки в частині урахування, окрім фінансових вигод, також екологічних і соціальних пріоритетів у прийнятті управлінських рішень. На теперішній час оформилися чотири основні напрями формування системи сталих фінансів – відповідальне інвестування, сталий банкінг, стале страхування та сталі фондові ринки. Влітку 2020 року Національний Банк України доєднався до світової Мережі сталого банкінгу та взяв на себе зобов’язання сприяти становленню сталої фінансової системи в Україні. Зважаючи на взяті зобов’язання, НБУ  розробив та у грудні 2021 р. представив Політику щодо розвитку сталого фінансування в  Україні до 2025 року, що вимагає адаптації до національних умов європейських стратегічних підходів до запровадження  системи сталих фінансів.

Підходи ЄС до формування стратегічних засад розвитку європейських сталих фінансів базуються на систематизації видів економічної діяльності та фінансових інструментів таким чином, щоб відокремити та визначити пріоритетними для фінансування ті напрями господарської діяльності, які пов’язані зі сталим розвитком, а також ідентифікувати фінансові інструменти, покликані забезпечити фінансування таких видів діяльності та приділити їм особливу увагу з метою організації «зелених» фінансових ринків. Також було передбачено розробити відповідну дорожню карту із розвитку сталих фінансів Євросоюзу. Зважаючи на такі цілі, Європейська Комісія в травні 2018 року сформулювала пропозицію  з  регулювання сталих  інвестицій  у частині таксономії, яка стосується інструментів та видів  діяльності, що стосуються сталих фінансів (EUtaxonomyforsustainableactivities).  9 березня 2020 року Технічна Експертна Рада ЄС, створена у липні 2018 року для розробки дорожньої карти з переходу до сталих фінансів, опублікувала фінальний Звіт з Європейській таксономії. Цей Звіт містить рекомендації з архітектури такої таксономії, а також розширений інструкцію з процесу розкриття компаніями й фінансовими інститутами інформації в рамках пропонованої таксономії. Звіт також містить перелік з 70 видів економічної діяльності, що дозволяють нівелювати кліматичні зміни, а також 60 видів економічної діяльності з адаптації до кліматичних змін. 

Законопроект про регулювання таксономії інструментів та видів сталих фінансів набув чинності 12 липня 2020 року. Європейська таксономія видів економічної діяльності, яка отримала назву «зеленої» таксономії ЄС, систематизує ті види, які дозволяють нівелювати кліматичні зміни і впроваджувати адаптацію до них. Нормативно-правова база таксономії ЄС, яка  набула чинності в липні 2020 року включає в себе набір системно-пов’язаних між 6 екологічних цілей: пом'якшення наслідків зміни клімату;адаптація до зміни клімату;екологічно раціональне використання й захист водних і морських ресурсів;перехід до циркулярної економіки;запобігання й контроль забруднення навколишнього середовища; захист і відновлення біорозмаїття й екосистем. Вказані цілі загалом кореспондується з ESG-критеріями сталої інвестиційної діяльності та Цілями сталого розвитку ЦСР-2030. Таксономія  екологічних цілей була інтегрована у фінансову діяльність ЄС до кінця 2022 року таким чином, що перші розкриття інформації інвесторами й компаніями відповідно до Європейської «зеленої» таксономії здійснюються вже з початку 2022 року.

Із стратегічних позицій, у цій таксономії  ідентифіковано 3 групи типів екологічно сталої  діяльності, які підпадають під критерії сталого фінансування і мають бути пріоритетними для фінансування з метою досягнення цілей сталого розвитку: ті, які вносять істотний вклад у захист навколишнього середовища (наприклад, пом'якшення наслідків зміни клімату); ті, які можуть допомогти іншим видам сталої діяльності (допоміжна діяльність); ті, які приносять реальне поліпшення, але самі по собі недостатні для досягнення вуглецевої нейтральності (перехідна діяльність). Усі інші види діяльності, що не пройшли відбір після застосування цих технічних критеріїв,не визнаються такими, що можуть бути об’єктом сталого інвестування, кредитування та страхування і не можуть бути представленими на «зелених» фондових ринках.

«Зелена» таксономія ЄС має стратегічне значення щодо впливу на бізнес у частині формування організаційної основи для надання «зелених» кредитів, випуску «зелених» облігацій, а також інших «зелених» фінансових інструментів, а  Євросоюз і країни-члени матимуть змогу впроваджувати будь-яку нову схему субсидіювання або підтримки певного проекту чи сектору відповідно до критеріїв даної таксономії. Банки, кредитні спілки й інші фінансові гравці ЄС повинні будуть звітувати про свою діяльність і корегувати свою кредитну політику на основі цих критеріїв таксономії. Застосування подібних критеріїв надає змогу покращання  аналізу та порівняння  інвестиційних портфелів  корпорацій щодо мінімізації впливу суб’єктивного «зеленого» піару (greenwashing) для залучення інвестицій у бізнес, а також для стимулювання  компаній до необхідності розробок нефінансової звітності про екологічну стабільність своєї діяльності на основі запровадженої в ЄС таксономії та відповідного підвищення ефективності інвестиційної діяльності в частині інвестування у досягнення цілей сталого розвитку з більшою прозорістю й підзвітністю. Подібний стратегічний підхід до формування системи сталих фінансів, відповідно до якого формуються переліки актуальних для досягнення цілей сталого розвитку видів діяльності для їх пріоритетного фінансування у наступному, може бути запровадженим і в Україні.

Відділ методології сталого розвитку

Клиновий Д.В. к.е.н., с.н.с., доц.