1 серпня 2022 року

23:01:39 01.08.2022 Назад

ЕКОСИСТЕМНІ ПЛАТЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Усвідомлення проблеми виснаження природних ресурсів та зменшення спроможності навколишнього природного середовища до самовідновлення призводять до перегляду наукових концепцій та практичних підходів до взаємодії з природою. Екосистеми зазнають все більшого навантаження, і з метою їх збереження в економіку природокористування впроваджується екосистемний підхід до управління природними ресурсами. Цей підхід забезпечує врахування при плануванні і здійсненні будь-яких заходів природокористування складних біологічних відносин всередині екосистеми, природні ресурси якої експлуатуються; усвідомлення цінності цих відносин завдяки їх спроможності позитивно впливати на стан, продуктивність екосистеми та виконання нею важливих екологічних функцій. В межах економічного механізму природокористування практичне впровадження екосистемного підходу здійснюється за допомогою інструменту екосистемних платежів (Рис.).

2022-08-01-225902817

Екосистемні платежі є платежами за використання, невикористання ресурсів або послуг екосистеми, відшкодування втрат від її забруднення чи деградації. Включають усі платежі, що здійснюються в межах екосистемного підходу і мають на меті захист, збереження екосистем, раціональне використання їх ресурсів та підвищення ефективності функцій. Включають 1) обов‘язкові платежі за використання ресурсів екосистем (подібні до платежів за природокористування), платежі за забруднення, виснаження або деградацію екосистем (подібні до плати за викиди, скиди, утворення відходів, штрафів за перевищення екологічних норм); 2) компенсаційні платежі, які держава сплачує громадянам за використання їх екосистем або фермерам – за невикористання ними екосистем, або за їх використання за умов впровадження нових технологій (наприклад, в межах Спільної аграрної політики ЄС); 3) платежі за екосистемні послуги (добровільні платежі між суб‘єктами господарювання за використання одним із них послуг екосистеми, яка належить іншому); 4) еквівалентні платежі – сурогатні платежі, що відображають витрати на відновлення екосистеми або її послуг за принципом «час функціонування втраченої екосистеми в обмін на площу її відновлення».

Обов’язкові платежі за використання природних ресурсів та деградацію екосистем здійснюють суб‘єкти господарювання або приватні особи на користь держави; компенсаційні платежі – держава на користь суб‘єктів господарювання та громадян; добровільні платежі здійснюються між суб‘єктами господарювання (набагато рідше – між приватними особами або на їх користь); еквівалентні платежі зазвичай реалізуються у вигляді програм та проектів відновлення екосистем. Критеріями визначення типу платежів є їхня добровільність; належність бюджету, за рахунок якого вони здійснюються; переважання екосистемної цінності над ринковими інтересами; сутність платежу (сплачується за отриману послугу або як стимул до зміни способу природокористування); можливості регулювання платежу, відтермінування, зміни розміру; залежність платежу від результатів господарської діяльності; обопільність вигоди залучених сторін.

Впровадження екосистемного підходу у сучасний механізм природокористування має на меті забезпечення більш раціонального використання природних ресурсів та збереження біорізноманіття. Оскільки економіко-географічне середовище існування людських спільнот суттєвою мірою формують навколишні екосистеми, реалізація екосистемного підходу має сприяти поліпшенню життєдіяльності територіальних громад, посиленню їх фінансової спроможності та попередженню екологічних конфліктів. Екосистемні платежі як інструмент такого інноваційного підходу мають на меті забезпечити належну взаємодію між економічними суб’єктами, раціоналізацію їх діяльності та оптимізацію витрат на довкілля. Розробка структури платежів за використання ресурсів та функцій екосистем, формування методологічних засад визначення розміру таких платежів, оцінка соціо-еколого-економічного ефекту від їх впровадження здійснюються в Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» в межах наукової роботи «Екосистемні платежі як інструмент забезпечення сталого розвитку територій» (2022–2024 рр.). 

Завідувач відділу екосистемного оцінювання

природо-ресурсного потенціалу д.е.н., с.н.с. Ільїна М.В.