21 грудня 2016 року

16:13:56 21.12.2016 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА РИНКУ ПРАЦІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

20 грудня 2016 року провідний науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування ДУ ІЕПСР НАН України, д.е.н., с.н.с. Сундук А.М. взяв участь у роботі круглого столу «Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи», який був організований Інститутом підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

У рамках виступу з доповіддю «Можливості формування нових робочих місць в Україні у вимірах екологічного підприємництва» акцентовано увагу на тому, що стрімкий розвиток економік та значна динаміка соціального розвитку вимагає пошуку нових форм ведення бізнесу, які б задовольняли потреби більш широкого змісту, а не лише переслідували суто фінансові інтереси. Однією з подібних форм є становлення і розвиток екологічного підприємництва, яке набуло особливої актуальності у вимірах постіндустріальної економіки.

Акцентовано увагу, що ємність вітчизняного ринку України у сфері екологічного підпрєимництва є значною. Разом з тим, певна частина цих робочих місць вже створена. Успішні проекти у альтернативній енергетиці України або інші напрями розвитку екологічного підприємництва (органічне землеробство та ін.) забезпечують формування цих робочих місць. Однак, наявні робочі місця не вичерпують повною мірою існуючий потенціал.

Подібні проекти дозволяють суттєво знизити безробіття у сільській місцевості, що сприятиме підтримці села та локальних територій. Політика децентралізації має (серед інших пріоритетів) сприяти забезпеченню енергетичної незалежності місцевих громад, наслідком чого може бути формування додаткових робочих місць.

Крім того, робочі місця у сфері екологічного підприємництва сприятимуть подоланню існуючих територіальних асиметрій ринку праці, тяжіючи не до потужних промислових центрів та міст-мільйонників, а до локальних територій з існуючим потенціалом.