9 березня 2017 року

16:14:07 09.03.2017 Назад

ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Потужний водогосподарський комплекс України за структурою, рівнем територіально-галузевого водоспоживання, технологій водокористування характеризується як водоємний та розбалансований, а за екологічними параметрами не відповідає можливостям відтворення водних ресурсів і вимогам безпечного функціонування водних екосистем.

Визначення й наукове обґрунтування основних стратегічних цілей, напрямів підвищення екологічної стійкості та збалансованого розвитку водного господарства, оптимальне забезпечення доброякісною водою населення й господарських потреб, мінімізація збитків і соціальної напруги внаслідок шкідливої дії води, збереження водних систем як унікальних складових природного середовища – це першочергові завдання, котрі необхідно вирішувати в найближчій і віддаленій перспективі. Загалом їх можливо концентрувати в межах державної політики модернізації водного господарства, що передбачає трансформацію базових систем комплексу з метою задоволення потреб споживачів за умов дотримання економічних, соціальних та екологічних пріоритетів.

Каталізувати процеси авансування капіталу у перспективні водогосподарські проекти може розбудова інфраструктури ринку наданих послуг, упровадження дієвої системи кредитних відносин та розрахунків у цій сфері, ефективний облік і перерозподіл рентних доходів. Основою стимулювання реалізації водогосподарських ініціатив територіальних громад у контексті політики децентралізації є вдосконалення механізмів міжбюджетних відносин щодо розподілу водного доходу в умовах функціонування сучасної управлінської системи у цій сфері.

На тлі децентралізації влади найбільш оптимальною є модель інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового підходу за участю місцевих територіальних громад у процесі ухвалення відповідних управлінських рішень. Необхідною умовою функціонування такої моделі є чітке визначення повноважень, зон відповідальності та можливих джерел залучення інвестиційних ресурсів у сферу водокористування з боку місцевих територіальних громад.

Інтегрований принцип здатен забезпечити екологізацію всіх управлінських дій та заходів у процесі використання водних ресурсів, запровадження механізму економічного стимулювання природоохоронної діяльності суб'єктів господарювання, ефективне планування стану водних ресурсів та зниження антропогенного тиску на них, акумулювання зусиль щодо подолання катастроф, пов'язаних з водою.

Відділ економічних проблем водокористування