1 серпня 2017 року

11:25:27 02.08.2017 Назад

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ

Незважаючи на комплекс ужитих водоохоронних заходів, рівень забруднень водних об’єктів в Україні дедалі підвищується. Значною мірою це пов’язується із незбалансованим водокористуванням у промисловій сфері, на що актуалізує завдання оптимізації системи управління ним.

Управління промисловим водокористуванням є складовою системи інтегрованого управління водними ресурсами, яка згідно з нормами Водної Рамкової Директиви ЄС (2000/60/ЄС) повинна базуватися на басейновому принципі, здійсненні водоохоронної та водогосподарської діяльності, узгодженні інтересів водокористувачів, попередженні та зниженні загрози небезпек, запобіганні надзвичайним ситуаціям, платності й повному відшкодуванні збитків від наслідків використання водних ресурсів. 

У сучасних умовах управління водними ресурсами в промисловості має ґрунтуватися на раціональному водокористуванні, збереженні вод, забезпеченні промислового зростання і здійснюватися за такими напрямами: збалансування економічних та екологічних інтересів промислових підприємств, пов’язаних із використанням водних ресурсів; створення стабільної системи водозбереження у промисловому комплексі; підвищення інвестиційної активності щодо будівництва сучасних і реконструкції існуючих водогосподарських та водоочисних об’єктів; пряме інвестування науково-дослідних і організаційно-конструкторських робіт, пов’язаних із освоєнням новітніх та розробкою водозберігаючих і водоочисних технологій у галузі; реалізація інноваційних проектів, спрямованих на формування екологічно збалансованого водокористування і забезпечення стабільного розвитку промислового комплексу; створення ефективних ринкових важелів еколого-економічного регулювання водних відносин, що забезпечить достатнє фінансування промислової та водоохоронної діяльності; гарантування безпеки промисловим підприємствам щодо водозабезпечення; упровадження водогосподарської стратегії басейнового управління водними ресурсами, що сприятиме їх відтворенню та охороні, а також раціональному водокористуванню в усіх галузях промисловості. Реалізація зазначених напрямів потребує удосконаленню правового поля, яке має забезпечити взаємозв'язок між управлінськими структурами та промисловими підприємствами з метою підвищення ефективності використання водних ресурсів і захист водних об’єктів на основі економічного механізму стимулювання водозбереження.

В умовах децентралізації промислове використання водних ресурсів істотно впливає на ефективність їх відновлення і становить відповідні вимоги щодо формування територіальної структури управління ним. Зважаючи на необхідність імплементації водоохоронних директив ЄС, потрібно узгодити механізми регулювання промислового водокористування між басейновими управліннями водними ресурсами та адміністративно-територіальними одиницями, у тому числі місцевими територіальними громадами. Зокрема, це стосується функцій контролю за додержанням лімітів промислового водоспоживання і скиду забруднених стоків, а також зацікавленості в дотриманні цих лімітів, яка обумовлюється впровадженням ринкових відносин у сферу водокористування (плата за воду і скиди промислових стічних вод, стягнення за екологічні порушення). Доцільно також покласти на адміністративно-територіальні одиниці відповідальність щодо узгодження всіх заходів на території певного річкового басейну з басейновими управліннями водними ресурсами.

Таким чином, система управління промисловим водокористуванням повинна відповідати вимогам Водної Рамкової директиви ЄС, орієнтуватись на стимулювання промислових суб’єктів господарювання до збереження та відтворення водних джерел, узгодження економічних й адміністративних механізмів регулювання водокористування між басейновими управліннями водних ресурсів та адміністративно-територіальними одиницями, забезпечення додержання водоохоронного законодавства України, підвищення стимулюючої ролі бюджетної та податкової систем, структурної та інвестиційної промислової політики. Особливу увагу слід приділяти розробленню та поетапній реалізації дієвого економічного механізму басейнового регулювання водних відносин, спрямованого на забезпечення промислового зростання та збереження вод.

 

Відділ економічних проблем водокористування