22 жовтня 2017

18:32:18 22.10.2017 Назад

ЧИ МОЖЛИВІ СИСТЕМНІ ЕФЕКТИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ?

Враховуючи вагомий рівень впливу ринкового середовища, доцільним вбачається використання можливостей фінансово-економічного регулювання, яке, маючи значний досвід стимулюючого впливу, оперує широким комплексом засобів для поліпшення параметрів природокористування. Разом з тим, зазначимо, що фінансово-економічне регулювання може визначатися і вагомим потенціалом формуванням системних ефектів, які потребують свого розвитку і подальшого впровадження.

У процесі дослідження визначено особливості формування системних ефектів сфери природокористування та їх характеристики. Показано, що можна розглядати природоресурсне та ринкові кола як частини однієї системи, так і окремі великі системи, що взаємодіють за певних умов. Зокрема елементи природоресурсного кола стають частиною ринкового, коли набувають форми активів, тобто у результаті минулих подій – взаємодій кіл – характеризуються фінансово-правовим потенціалом до генерування грошових потоків та отримання економічних вигод у майбутньому. Іншими словами, частини природоресурсного кола перетворюються у виробничі фактори розвитку ринкового кола.

Досліджено, що межу між природоресурсним колом – закритою системою і ринковим – відкритою системою визначити складно. Відносно соціально-економічних систем межі можуть проводитися різними способами, що у свою чергу обумовлюватиме функціонування системи. Їх взаємодія залежить як від внутрішніх процесів у системі, так і впливу ендо- й екзогенних факторів, та якості зворотного зв’язку. Системні взаємодії між петлями зворотного зв’язку складають каркас системи. Саме цей каркас і визначає діяльність системи в цілому.

Тобто система визначається межами, які обумовлюють рамки функціонування і взаємодії елементів. Усередині системи мають місце всі петлі позитивного та негативного зворотного зв’язку. Всі петлі та взаємодії між ними описуються кількісними і якісними параметрами. В системі також існують «точки прикладання», в яких можна втрутитися в процеси і змінити поведінку системи.

Запропонована структура системних ефектів дозволяє оцінювати середовище функціонування ендо- та екзогенних формацій в умовах трансформаційних перетворень, тобто виявляти об’єкт управління, формулювати цілі регулювання й розвитку і визначати відповідні пріоритетні й дієві механізми та інструменти досягнення заданої макросистемної мети – сталого розвитку.

Досліджено можливості впливу кризових явищ щодо системних ефектів. З методичної точки зору визначено особливості руху системного ефекту до кризової зони через розвиток показників, які і формують уявлення про набуття ефектом ознак кризовості.

Сформовано можливості прояву системних ефектів на різних територіальних рівнях. Показано, що системні ефекти фінансово-економічного регулювання природокористування мають здатність проявлятися на різних територіальних рівнях в залежності від їх просторового впливу. Для національного, регіонального та локального рівня характерні такі загальні принципи як масштабність, комплексність, спеціалізація, інтегрованість. Ці принципи проявляються зі зміною територіального рівня.

Проведено характеристику системних ефектів фінансово-економічного регулювання у сфері використання земельних ресурсів. Основними системними ефектами визначено наступні: земельні ресурси як актив ринкової економіки (право власності), здатність земельних ресурсів генерувати вартість (категорії земель їх типи (підтипи), формування платежів за користування ресурсом, формування безпеки землекористування (гарантування прав та охорона земельних ресурсів), можливість інвестування у розвиток землекористування, здатність капіталізації землекористування.

Показано, що кожний системний ефект обумовлюється дією ряду факторів, які сприяють як можливості його прояву (формування), так і здійснюють несприятливий вплив на його характеристики. Для зручності всі фактори впливу згрупуємо у чотири групи: правові (П); регуляторні (Р); коло тих, що стосуються сфери економіки (Е) та природні фактори (ПРД).

Проведено рейтингову оцінку (у балах) впливу факторів на формування системних ефектів зони фінансово-економічного регулювання використання земельних ресурсів. Дослідження показало, що серед факторів впливу найвище значення має правовий фактор (5,58), найнижче – регуляторний (4,83), що вказує на не задовільне державне управління формування інструментів фінансово-економічного регулювання використання земельних ресурсів та природний.

Досліджено масштабність дії факторів за кожним системним ефектом. Найвищий вплив на системний ефект за всіма факторами належить здатності земельних ресурсів генерувати вартість (5,5) та капіталізації землекористування (5,5).

Рис. Системні ефекти сфери землекористування за впливом на їх функціонування факторів різного спрямування

 

Проведено характеристику системних ефектів фінансово-економічного регулювання у сфері використання лісових ресурсів, до основних серед яких зараховано наступні: лісові ресурси в якості активу ринкової економіки, здатність лісових ресурсів генерувати вартість, платежі за користування ресурсом, можливість інвестування у сферу лісових ресурсів, можливість включення лісових ресурсів до сфери бізнес-процесів.

Проведено рейтингову оцінку впливу факторів щодо формування системних ефектів. Експертна оцінка показала, що серед факторів впливу найвище значення має природний фактор (5,4), найнижче – регуляторний (4,4). Правові і економічні займають проміжні позиції.

Визначено масштабність дії факторів за системними ефектами. Максимальну дію факторів фіксуємо для такого системного ефекту, як можливість інвестування у сферу лісових ресурсів (5,25). Таким чином, сфера залучення вільних інвестиційних ресурсів до лісового сектору показує найвищі точки дії ефектів, що формує передумови до її привабливості та перспективності розвитку.

Рис. Системні ефекти сфери лісокористування за впливом на їх функціонування факторів різного спрямування


Таким чином, як показує дослідження, системні ефекти у сфері природокористування можливі і мають прояв, однак, для того, щоб їх потенціал розкрився більшою мірою, необхідно реалізувати комплекс заходів, а також формування сприятливих передумов (правове забезпечення, інституціональне середовище тощо).

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів