17 листопада 2018 року

13:49:23 17.11.2018 Назад

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕНТНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

На поточному етапі розвитку вплив фінансово-економічних процесів посилився, що зумовило економізацію функціонування сфери лісокористування. За подібних обставин сфера, з метою адаптації до середовища, має оперувати дієвим набором інструментів, здатних утримувати її в межах рентабельності та забезпечити сталий розвиток. Одним з подібних інструментів є рента.

Весь комплекс рентних показників можливо розподілити на прямі рентні індикатори та допоміжні характеристики, що дають змогу визначити зв’язок між рентою та поточними показниками розвитку. До складу прямих рентних індикаторів можливо віднести фактичну, реальну ренту (як платежі за спеціальне використання природних ресурсів) та потенційну. Допоміжні характеристики – показники рентної ефективності та фінансової збалансованості (рента / вартість) та ін.

Регіони держави диференційовані за локалізацією значень фактичної ренти, що пояснюється впливом природних та економічних факторів, що й обумовили формування подібних значень. В територіальному вимірі можливо виділити дві групи регіонів, які займають протилежні полюси за значеннями – максимальних та мінімальних характеристик. Лідером за показником ренти є Житомирська область. Другу позицію займає Чернігівська область. Також максимальні величини характерні Рівненській області. Таким чином, ці регіони формують верхній полюс за концентрацією найвищих величин ренти. Полюс з мінімальними характеристиками формується переважно з регіонів півдня і сходу держави.

Дослідження потенційних рентних платежів та їх відношення до реальних показало наступні особливості. По-перше, значні можливості зростання показників для окремих регіонів. Через низькі значення реальної ренти окремі регіони показують високі можливості (більше 10 разів) зростання (6 регіонів). Переважно це східні і південні регіони.

По-друге, цікавим є значення Житомирської області – регіону-лідера за реальною рентою. За рентною потенційною ця область також займає перше місце, хоча динаміка не є висока. По-третє, в цілому максимальні величини реальної ренти призводять до досягнення меж зростання, а це, в свою чергу, сприяє формуванню низьких коридорів збільшення показника. По-четверте, межі зростання показників визначаються значними варіаціями. Зокрема, важко виокремити одну групу значень. Мова йде про декілька груп зростання. Перша з них (найчисельніша) – регіони з показниками 1-3 рази, друга – більше 10 разів. Решта територій формують 3 групу.

Допоміжні характеристики – показник рентної ефективності –

формує уявлення про відповідність потенціалу платежів за користування лісовими ресурсами до загальних обсягів продукції лісового сектору з врахуванням впливу ВРП. При значенні ефективності для держави 0,063, показники регіонів тяжіють до цієї величини. Найкращу ефективність показують східні і центральні регіони з не високими показниками ренти, які, однак, формують позитивні співвідношення до обсягів продукції лісового сектору. Також можливо зазначити про існування значних варіацій щодо рентної ефективності регіонів України та їх низьких значень, що говорить про розбалансованість та асиметричність фінансової політики сфери лісокористування.

Показник фінансової збалансованості (рента / вартість) показує дію рентних платежів на фоні вартості лісових ресурсів з врахуванням впливу  ВРП. В умовах ринкової економіки вартість відіграє важливу роль, адже вона є орієнтиром для інвесторів та бізнесменів під час реалізації проектів, формує уявлення про рівень прибутковості. Як показує оцінка, характерні вагомі варіації між показниками вартості та іншими характеристиками, зокрема, рентними платежами. Якщо порівнювати це співвідношення (фінансова збалансованість) за лісовими та земельними ресурсами, то при низьких величинах по земельним ресурсам, для лісових характерні ще менші значення. В цілому зазначимо, що значення регіонів за  показниками фінансової збалансованості для сфери лісокористування є низькими та показують низьку кореляцію між показниками ренти та іншими фінансовими параметрами галузі.

Таким чином, дослідження показників реальної і потенційної ренти лісокористування показало, що є можливості зростання рентних платежів для регіонального рівня. Зазначено існування значних варіацій щодо рентної ефективності та збалансованості регіонів України та їх низьких значень, що говорить про розбалансованість та асиметричність фінансової політики сфери лісокористування.

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів