11 грудня 2018 року

20:24:53 11.12.2018 Назад

ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ − ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКІВ

На сучасному етапі певні сумніви викликає традиційне прийняття рішень за допомогою використання економічних механізмів з низкою відповідних інструментів, які не можуть забезпечити ефективність і вчасне реагування на критичне погіршення стану навколишнього природного середовища. Зауважимо, що збільшення кількості й щільності населення та пов’язане з цим, зростання потужності промислових підприємств, а також парку транспортних засобів призводить до знищення природних екосистем через постійне підвищення обсягу збитків, завданих довкіллю, а отже,й людині, яка є його невід’ємною частиною. Зазначене обумовлює необхідність запровадження ефективного інструмента, що дасть змогу в короткі терміни відшкодовувати втрати від екологічних інцидентів, а також відновлювати стан навколишнього природного середовища для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. Одним із таких інструментів є екологічне страхування.

Сутність екологічного страхування полягає в його специфічних ознаках, що притаманні як процесам, спричиненим негативним впливом на довкілля, так і майнового страхування та страхування відповідальності.

Головним завданням екологічного страхування як і передбачає теорія страхування загалом, є компенсація збитків, заподіяних негативним впливом на навколишнє природне середовище. Особливу увагу необхідно звернути на те, що все це відбувається при дотриманні інтересів страховиків, страхувальників і третіх осіб. У перших двох вони збігаються в частині необхідності превентивного передбачення розвитку аварійної екологічної ситуації. Для страховика це запорука одержання прибутку, а страхувальника збереження фінансової стабільності.

На практиці сьогоднішнє екологічне страхування здійснюється добровільно у формі страхового захисту цивільної та майнової відповідальності за збиток, завданий третім особам у результаті неочікуваного та несвідомого забруднення навколишнього природного середовища. Страхові платежі та суми визначаються договором за згодою сторін, чому передує екологічний аудит і визначення ступеня страхового ризику страховою компанією.

Сучасний ринок екологічного страхування характеризується фрагментарністю, не готовністю компаній повноцінно ним займатися, оскільки такі поліси у вітчизняних реаліях ведення бізнесу можуть виявитися збитковими. Акцентуємо увагу, що практично сьогодні страхового захисту об‘єкти довкілля позбавлені. Він здійснюється тільки в рамках відповідних договорів і має суто декларативний характер. Ураховуючи складність визначення розміру збитку, заподіяного навколишньому природному середовищу, та відносно незначні розміри страхових сум, останні спрямовуються переважно на виплату страхових відшкодувань третім особам.

Така ситуація пояснюється величезною кількістю нормативних і законодавчих актів, котрі регулюють діяльність, пов‘язану з довкіллям. Проте вони не об‘єднуються в цілісну систему, суперечать один одному, містять істотні прогалини, відповідають різним концепціям природокористування.

Тому на часі комплексний розвиток екологічного страхування, котрий включає такі напрями:

        розробка окремого самостійного нормативно-правового документа – закону «Про екологічне страхування» з чітко визначеними умовами та необхідністю проведення екологічного страхування в обов‘язковій формі, що спрямоване на відшкодування втрат, пов‘язаних з аварійним забрудненням навколишнього природного середовища;

        удосконалення нормативно - правової бази у сфері відповідальності щодо завданої шкоди довкіллю, прийняття відповідних законодавчих актів про зони надзвичайних екологічних ситуацій, особливого природокористування, правила відшкодування збитків, завданих порушенням екологічного законодавства тощо;

        покращення методичних підходів до визначення оцінки збитків та ризиків;

        створення економічних стимулів розвитку екологічного страхування шляхом перегляду податкових норм;

        посилення контролю за суб‘єктами господарювання, віднесених до переліку потенційно небезпечних;

        підвищення рівня інформованості щодо переваг екологічного страхування.

Таким чином, за умови комплексного розвитку та застосування екологічного страхування, можливо досягнути: скорочення бюджетних витрат на ліквідацію наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій; підвищення екологічної відповідальності підприємств і зацікавленості місцевих органів влади щодо мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище; цільового використання коштів, які спрямовуються на ліквідацію та попередження екологічного забруднення; посилення контролю за потенційно небезпечними видами діяльності.

С.н.с. відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку к.е.н., с.н.с. І.В.Шевченко