9 лютого 2019

11:59:02 09.02.2019 Назад

ЕКОНОМІЧНА ЦІННІСТЬ  ВНЕСКУ ПОСЛУГ ЕКОСИСТЕМ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВДВІЧІ ПЕРЕВИЩУЄ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВАЛОВИЙ ПРОДУКТ

Екосистеми є джерелом безлічі послуг, які мають неоціненне значення для належного функціонування навколишнього природного середовища, економічного та соціального розвитку. В економічному розумінні, екосистемні послуги є специфічними вигодами (внесками), що генеруються екологічними потоками певних підвидів природних благ (екологічних ресурсів) у людський добробут. Попит на екосистемні послуги постійно зростає, проте разом з тим здатність екосистем продукувати їх знижується внаслідок посилення антропогенного тиску на природу, що призводить до скорочення біорізноманіття, руйнування природних комплексів, реальної загрози для здоров'я людей. Втрата екосистемних послуг через порушення, деградацію чи знищення якості екосистем, що їх генерують, є очевидною втратою певних вигод суспільства, завдаючи збиток національній економіці та об’єктивно потребуючи адекватного грошового оцінювання їх внесків у суспільний дохід. І хоча погіршення/знищення екосистемних благ спричиняє істотний економічний збиток, зазвичай вартість екосистемних послуг не враховується ні в оцінках економічного зростання, ні в грошовій оцінці збитків на локальному рівні та прийнятті управлінських рішень. Отже, пріоритетними завданнями стає формування економічного врахування внесків або втрат екосистемних послуг шляхом насамперед проведення вартісного виміру цінності екосистемних послуг, а на цій основі – визначення розміру економічного збитку від погіршення/знищення екосистемних послуг, надалі – упровадження одержаних результатів у процеси прийняття економічних і політичних рішень.

При цьому вихідним параметром при визначенні агрегованого показника економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища є економічна оцінка деградованих/втрачених екосистемних послуг, що фіксує зниження їх потоку та якості, втрату здатності надавати широкий спектр послуг або зниження/втрату споживання екосистемних послуг бенефіціарами і стейкхолдерами. Здійснення таких оцінок дає змогу здійснити так званий переклад на економічну мову процесу деградації природних екосистем будь-якої конкретної території, наповнюючи більш достовірним новим змістом поняття «збитки», «вигоди» і «плата за ресурси». З цією метою потрібно визначити вартість екосистемних послуг як товарів, зіставних із цінами створених людською працею продукції та послуг.

Показовим прикладом цьому може бути розрахунок вартості екосистемних послуг біоми басейну р. Дніпро (у межах України) та біоми Київської області як регіону басейну середньої течії Дніпра, яка становить відповідно 71,4 та 6,94 млрд дол. США за рік (за станом на 2011 р. у цінах 2007 р.). На підставі виконаних розрахунків проведено порівняння величини вартості екосистемних послуг, які продукуються біомами Київської області (6,9 млрд дол. США), із вартістю кінцевої продукції (товарів і послуг), виробленої економічними агентами Київської області  2011 року (3,6 млрд дол. США). Таким чином, економічна цінність внеску послуг екосистем Київської області (як регіону басейну середньої течії Дніпра) майже вдвічі перевищує створений регіональний валовий продукт за однаковий період часу.

Наведене зіставлення є ще одним переконливим доказом традиційно-звичної недооцінки економічною наукою та практикою господарювання вагомого внеску екосистемних послуг у людський добробут, а отже, неврахування його і при визначенні збитків від погіршення/знищення цих послуг унаслідок негативної антропогенної діяльності, що значно зменшує фактичну суму реально нанесеної шкоди екосистемам. Очевидно, важливо знати економічну цінність екосистемних послуг, що надасть змогу не лише створити фактичний матеріал для розробки економічної політики і прийняття ефективних з погляду витрат управлінських рішень, а й у багатьох випадках економічно обґрунтувати доцільність активізації залучення інвестицій у природоохоронні заходи як аргументований доказ того, що збереження екосистем є більш вигідним, ніж витрати на їх відновлення.

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор,

головний науковий співробітник

відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу