27 березня 2020 року

23:30:21 27.03.2020 Назад

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРОЯВУ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Стійке функціонування будь-якої соціальної системи характеризується взаємозв’язком і взаємозалежністю всіх її складових, спрямованою на реалізацію визначених цілей. Це твердження є актуальним також для становлення платформи взаємодій природоресурсного та ринкового циклів розвитку. Такі взаємодії передбачають можливість прояву системних характеристик природних ресурсів. До відповідних характеристик слід включити поступове зменшення сировинних і посилення ринкових характеристик природного ресурсу, його інтеграцію до зони впливу ринку та інші. Внаслідок таких взаємозв’язків між процесами функціонування ринку і способами використання природних ресурсів виникають різноспрямовані ефекти, серед яких на особливу увагу заслуговують їх соціальні наслідки.

Відносини між учасниками економічних процесів на платформі взаємодій відбуваються у вигляді обміну за допомогою електронних систем даними між суб‘єктами як елементами основних секторів економіки – державою, бізнесом, громадянами. Основними напрямами взаємодії учасників економічних відносин в умовах інтеграції природоресурсного та ринкового циклів розвитку є відносини між суб’єктами в межах одного сектору (“бізнес – бізнес”, “держава – держава”) або різних секторів (“бізнес – громадяни”, “бізнес – держава”). Остання відіграє особливо важливу роль у цих взаємодіях.

Соціальні аспекти взаємозв’язку природного ресурсу і ринку у сучасних умовах значною мірою зумовлені процесами цифровізації економіки, поширення інформації за допомогою новітніх технологій та посиленням відчуження процесу використання природних ресурсів від повсякденної діяльності людини. Зв‘язки між державою, бізнесом та громадянами опосередковані інформаційним простором та інформаційними потоками, які виступають найбільш потужним фактором інтеграції системи використання природних ресурсів до ринкових структур та істотних змін у характері соціальних зв’язків і відносин. Відтак цифровізація сприяє переходу від індустріального до постіндустріального типу економіки, змінюючи саму модель взаємодії суб‘єктів та їх груп у соціальному просторі (рис.).

 

 

Рис. Структура взаємодії суб‘єктів у соціальному просторі в умовах індустріального (а) та постіндустріального (б) типу економіки

 

Якщо в індустріальному середовищі взаємодія відбувається переважно від периферії (окремих суб‘єктів) до центру (ядра системи) і навпаки, то новий тип економіки передбачає більш довільну форму співпраці між суб‘єктами, зв‘язки між якими є значно більш складними та різноспрямованими. Таким чином завдяки цифровізації економіки формується більш складна система взаємодій у соціальному просторі.

 

Пр.н.с. відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,

д.е.н., с.н.с. Ільїна М.В.

C.н.с. відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,

д.е.н., с.н.с. Шпильова Ю.Б.