29 квітня 2020 року

22:05:16 29.04.2020 Назад

ЗМІСТОВНІ ОЗНАКИ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В численних міжнародних документах і переважно зарубіжних наукових дослідженнях вихідним у визначенні екосистемних послуг є поняття їх економічного внеску в добробут місцевої спільноти, тобто економічних вигід для споживачів функцій та послуг, що забезпечуються локальними екосистемами. Такий підхід дає нагоду ідентифікувати спектр екосистемних послуг з позиції їх господарської доцільності та включити їх як товар в економічний обіг і, відповідно, в систему прийняття управлінських рішень, починаючи з вихідного низового рівня суб’єктів природокористування – територіальних громад.

Логічно постає питання щодо визначення екосистемних активів територіальних громад і розкриття структури даного виду економічних активів. Доречно зауважити, що проведений огляд вітчизняної фахової літератури і наукових сайтів ближнього зарубіжжя щодо розроблення тематики екосистемних активів територіальних громад виявив повну відсутність належних досліджень цих активів. Тому пропонується таке їх визначення. Екосистемні активи територіальних громад – це сукупність нагромаджених і функціонуючих природних активів, що надають екосистемні послуги та мають грошову вартість, створюючи матеріальну й нематеріальну вигоду територіальній громаді як суб’єкту природокористування внаслідок права власності на них протягом деякого періоду часу.

Наведене авторське визначення екосистемних активів територіальних громад містить, по суті, їх головні змістовні ознаки. З метою чіткого розуміння доречно їх узагальнити конкретизованим переліком, який для наочності згруповано в табл. 1.

Таблиця 1

Перелік змістовних ознак

екосистемних активів територіальних громад

  • Сукупність нагромаджених і функціонуючих природних активів, які генерують екосистемні послуги
  • Екосистемні активи, які мають грошову вартість
  • Екосистемні активи, які створюють матеріальну й нематеріальну вигоду територіальній громаді як суб’єкту природокористування
  • Екосистемні активи, які створюють матеріальну й нематеріальну вигоду територіальній громаді як суб’єкту власності на них упродовж деякого періоду часу
  • Економічні активи, які приносять власнику дохід та прибуток у тійчиіншійформі
  • Право власності на них (як об’єкта власності) територіальними громадами може бути реалізоване не в повному обсязі, а по окремим складовим власності (тобто присвоєння, володіння, розпорядження, використання) – залежно від специфіки виду екосистемного активу як природного активу

 

Джерело: авторська розробка

Найбільш загальна класифікація змістовних ознак екосистемних активів територіальних громад як можливого та перспективного об’єкта еколого-економічного обліку схематизовано представлена на рис. 1.

 

Рис. 1. Загальна класифікація змістовних ознак екосистемних активів територіальних громад як об’єкта еколого-економічного обліку (авторська розробка)


Розкриття змістовного наповнення понятійного апарату екосистемних активів територіальних громад сприятиме активізації процесу усвідомлення громадами цінності місцевих екосистем, біорізноманіття, їх компонентів як найважливіших економічних активів, котрими можна володіти і управляти в інтересах отримання чималих та стабільних різноманітних вигод і доходу, а відтак – і розумінню необхідності проведення відповідних природозберігаючих заходів локального рівня.

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор,

головний науковий співробітник