5 травня 2020 року

00:49:29 05.05.2020 Назад

ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В сучасних умовах забезпечення сталого розвитку України виникла потреба докорінного оновлення методів управління територіями. Інноваційні підходи до визначення концепту сталого розвитку обумовлюють вирішення, у першу чергу, двох принципових питань. По-перше, чіткої ідентифікації суб’єкту та об’єкту управління і, по-друге, вибору адекватних управлінських рішень, що забезпечують досягнення цільових орієнтирів найбільш коротким шляхом. Зокрема це торкається високофункціональних територіальних утворень із різновекторними орієнтирами і уявленнями про сталий розвиток. На даний час найбільш складними та уразливими стають просторові зони, що формуються на стику урбанізованих та руральних територій. Специфіка функціонування цих територій обумовлена складностями комунікативних зв’язків. Саме для того, щоб охопити всю множину факторів впливу на процес досягнення ефекту збалансування багатьох інтересів зацікавлених суб’єктів господарювання, необхідно залучати сучасні методи до яких відносяться технології Smart-City.

Окрему проблему при цьому становить необхідність охоплення цифровими смарт-технологіями відносно великих площ із порівняно незначною густотою населення об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Слід відмітити, що для цього типу територій характерним стає впровадження особливої політики цифровізації, для якої основними акторами виступатимуть більше громадяни та їх об’єднання, а також органи місцевого самоврядування, аніж державна влада. У цьому відношенні доцільно підкреслити, що реалізації політики цифровізації сприяє дуже важливий фактор. Він пов'язаний із вихованням у мешканців громад здатностей до співпраці та вироблення навичок партисипативності та бажання до самостійного ухвалення спільних із місцевою владою рішень щодо мобілізації ресурсів, відбору пріоритетних напрямів діяльності, розробки і реалізації відповідних проектів сталого розвитку. Досвід європейських країн свідчить про те, що проекти локального цифрового розвитку доцільно реалізовувати за прямою участю неурядових організацій (НУО), місцевого бізнесу та населення, оскільки впровадження таких локальних проектів партнерства сприятиме залученню громад до значно більш швидкого та ефективного вирішення місцевих проблем. До переваг неурядових організацій слід віднести те, що вони збагачують процес прийняття рішень на засадах самореалізації, використовуючи незалежний досвід залучення громадян до системи полісуб’єктного управління сталим розвитком.

При цьому НУО у сфері цифрових технологій мають діяти як основні канали передачі інтересів громадян в таких сферах як захист прав і інтересів членів територіальної громади на ефективне використання природно-ресурсних активів, охорона навколишнього середовища, екологічна безпека, оперативне вирішення соціально-економічних питань територіального розвитку тощо. Важливими функціями НУО стають інформування про нові технології та привернення уваги до проблемних питань цифрового розвитку територій, експертна оцінка та надання консультацій щодо розробки і впровадження цифрових інновацій, а також надання відповідних послуг, зокрема у сфері забезпечення цифровізації та функціонування в якості спостережного органу.

В якості прикладів інформаційно-комунікаційних інтерактивних платформ спостереження за станом довкілля та алармового реагування на порушення і забезпечення сталого розвитку громад можна навести інноваційні пропозиції ГО «Ліга вільних людей», розроблені Цифровою агенцією «е-Екологія», з якою відділом методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»  підписано угоду про співробітництво.

Цифрова система ефективних рішень «Комфортна громада» (www.comfortable.community) є доступною онлайн з персонального комп’ютера або мобільного комп’ютерного пристрою. При цьому, пересічним громадянам (жителям міської, приміської та сільської зон ОТГ) надається можливість фіксувати за допомогою фотокамер мобільних пристроїв господарські проблеми екологічного та  соціального характеру, включаючи забруднення довкілля, самовільне чи неналежне природокористування, пошкодження інфраструктури, аварії, тощо і повідомляти про них уповноважені органи влади, забезпечувати контроль розгляду таких звернень через системи інтерактивного спілкування з користувачем. У процесі використання мешканцями громади системи «Комфортна громада», інформація про проблеми автоматично генерується в електронне звернення з підписом заявника, конвертується у pdf/jpg формат, для забезпечення можливості його відпрацювання державними органами та направляється до відповідного територіального підрозділу уповноваженого органу влади. Хід розгляду та отримання результатів щодо переданої інформації контролюється ГО «Ліга вільних людей» спільно з керівництвом відповідного органу місцевого самоврядування. Функціонально, платформа не обмежується лише сповіщеннями про проблеми, але й передбачає надання рекомендацій, щодо зменшення негативного впливу від надмірно забрудненого повітря або водних ресурсів тощо. Передбачено також впровадження інших програмних модулів. Так, за допомогою платформної системи передбачається контроль за розміром нанесених збитків та адміністративних стягнень за порушення вимог діючого законодавства, виявлених мешканцями ОТГ, а також процесу їх надходження до відповідних фондів місцевих бюджетів та їх використання.

При цьому механізм співпраці між органами публічної влади і неурядовою організацією є наступним. Між ГО «Ліга вільних людей» і органами місцевого самоврядування укладається ліцензійна угода про використання програмного забезпечення – цифрової системи ефективних рішень «Комфортна громада». Після налаштовування розробником функціонування платформних інструментів, визначені представники громади отримують права модератора сервісу, а фахівці НУО проводять навчальний семінар-тренінг для зацікавленої аудиторії громади щодо можливостей використання цифрових інструментів та отримання доходу за його допомогою на принципах соціального підприємництва.

Цифрова система ефективних рішень «Комфортна громада» представляє собою спеціалізоване програмне забезпечення, побудоване на основі запатентованої в Україні моделі побудови інформаційно-комунікаційних інфраструктур за принципами цифрових екосистем ®Technology by e-Ecology (патент №132335). Під час розробки цього програмного забезпечення співробітниками відділу методології сталого розвитку  Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» надавалися консультативні послуги фахівцям Цифрової агенції «е-Екологія» щодо формування загального функціоналу платформи. Незабаром, повна версія цифрової системи «Комфортна громада» буде доступною за адресою в мережі інтернет: https://www.comfortable.community. Застосування даної платформи надасть змогу суттєво активізувати діяльність зацікавлених верств населення територій у вирішенні місцевих проблем як шляхом оперативного реагування, так і через розробку цілеспрямованих проектів сталого розвитку, отримуючи при цьому відповідні економічні, екологічні та соціальні вигоди.

 

Відділ методології сталого розвитку

Державної установи «Інститут економіки

природокористування та сталого

розвитку НАН України»

Бистряков І.К., д.е.н., проф.,

Клиновий Д.В., к.е.н., с.н.с., доц.

 

Цифрова агенція «е-Екологія»

Мороз В.В. к.н.держ.упр.