8 травня 2020 року

09:47:47 08.05.2020 Назад

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ ПРОСТОРОВОГО УПРАВЛІННЯ

Задля вирішення завдань із просторового управління природно-ресурсними активами запропоновано до використання загальний та специфічний функціональні комплекси інформаційно-методичного платформного програмного забезпечення «MainStreaM. ProPlatformSoftware v.1.1» рис.) з урахуванням нагальності реалізації дії базових засад платформної економіки, що забезпечує посилення гнучкості управлінських технологій за рахунок застосовування удосконаленого цільового програмного продукту.

Рисунок  – Структура цільового пакету платформного програмного забезпечення «MainStreaM. ProPlatformSoftware v.1.1»

 

Розрахунки та обґрунтування виконуються за двома комплексними функціональними алгоритмічними блоками «MainStreaM. ProPlatformSoftware v.1.1» і базуються на інформаційно-аналітичній базі Державної служби статистики України, яка формується з урахуванням порівняльних показників: країн світу – за Європейською базою даних «Здоров’я для всіх» регіонів України – за національною базою даних «Здоров’я для всіх: Україна» тощо.

Загальний комплексний функціональний блок економіко-статистичної оцінки-прогнозування за стохастичною фазою розв'язання завдання – передбачає виконання концептуально-аналітичних оцінок із використанням програм Min.Pro та Min Graf за програмним забезпеченням BrainMaker v. 3.11, Pro і Neuro.Pro 0.25, Windows-додатки Excel, Access при інкорпорації до вказаних програм Statistica, Statistica+.

Щодо специфічного комплексного функціонального блоку – задля економіко-технологічної оцінки-прогнозування результативності інтегрального просторового управління за статичною фазою – то, за ним передбачено виконання економетричних, оціночних і аналітичних процедур на основі оригінальних цільових програм «MainStreaM.Pro.v.5.1», «MainStreaM.For.IC.v.5.1®MINErgo.v.4.1∩MiNerGy.v.5.0»,Targ.Stream:KRM.Rat&For. v.1.1», «DneprStrategyDevelopment v.1.0», а також із використання авторського програмного апарату «MINErgo v. 4.1», «MiNerGy v.5.0.», «MINprojet v. 3» й інші. Наприклад, при інкорпорації до платформного комплексу «MainStreaM. ProPlatformSoftware v.1.1» використано, крім усталених програм за Windows-додатками Excel, Access, Statistica , Statistica +, NeuroPro 0.25, також і цільові програми та методичне забезпечення, що розроблено за використання єдиного критерію оцінки-прогнозування результативності управління потенціалом сталого розвитку.

Загальний і специфічний комплекси програмного забезпечення авторського платформного проекту «MainStreaM. ProPlatformSoftware v.1.1» приєднано до архітектури підсистеми «прийняття управлінських рішень і розвитку комунікаційного простору» загальної системи просторового управління. До цієї підсистеми введено також практичний інструментарій оцінки, ранжування, вибору, прогнозування обсягів використання природно-ресурсних активів територій. Для вирішення інших економетричних і графічних задач та виконання специфічних функцій зокрема, щодо переформатування комунікаційного простору держави сформовано платформний проект, забезпечений алармовим комунікаційним зв’язком та інформуванням (про порушення, загрози, ризики та відхилення від визначених режимів за результатами реалізації технологічних процедур) між усіма визначеними підсистемами інтегральної моделі просторового управління природно-ресурсними активами.

Використання системно-блочного абстрактного моделювання і прогнозного тренування за загальним комплексним функціональним блоком платформного проекту, методики експрес-діагностики результативності системи просторового управління, що сформована у складі визначених елементів із відповідним урахуванням вагомості впливу оточення як більш або менш самостійних систем. Такий підхід забезпечує єдність аналізу і синтезу в межах платформи «MainStreaM. ProPlatformSoftware v.1.1. Вказане обумовлене суттєвим синергійним ефектом від удосконалення і переформатування когнітивно-інформаційних комунікацій та самої інформаційно-методичної діяльності. І, відтак, неможливість передбачення, із великим ступенем вірогідності, суспільних, технологічних, чи іншої природи подій, компенсується формуванням значного масиву інформації і добором найбільш вагомих регресорів впливу на природно-ресурсні активи.

Принципи побудови «MainStreaM. ProPlatformSoftware v.1.1», до яких відносяться ієрархічність, структурованість і гнучкість, забезпечують оперативність, простоту та повноту обробки інформації з передачею вихідних даних контекстним посиланнями, а також створюють можливість зміни стандартів статистичних, математичних, логічних перетворень та алгоритмів за єдиним критерієм. В той же час забезпечується високий рівень вірогідності і зручності введення, обробки і представлення інформації у зрозумілому математичному, графічному та текстовому інтерфейсах. Забезпеченість апаратом математичної логіки, розкриває широкі можливості до модифікації і підвищення надійності, що визначають здатність до поповнення, коректування та реконфігурації модулів, блоків та алгоритмів автоматичного регулювання, при резервування і захисту даних від некоректного і несанкціонованого доступу.

Сам платформний проект «MainStrea M. ProPlatformSoftware v.1.1» має такі переваги: 1) доступний для використання фахівцями, професіоналам і керівниками різних підсистем у сфері просторового управління; 2) алгоритмічні одиниці забезпечують математичну строгість і формальну несуперечливість вихідним даним із різних алгоритмічних блоків; 3) табличні структури та повноцінна мова, які зрозумілі користувачам, що забезпечує динамічність визначення, корегування і оновлення даних; 4) інтерактивний доступ, що не суперечить функції автоматичного управління безпекою програм і захисту від некоректного користування, а також активна зміна параметрів і алгоритмів вирішення задач; 5) спільне використання на єдиній платформі декількох пакетів нових цільових програм, ще й декількома користувачами і паралельно з іншими (адаптованими) пакетами програмного забезпечення; 6) первинні модулі з різних алгоритмічних блоків поєднані в узагальнені блоки з окремими функціональними завданнями, які, у свою чергу, можуть входити до складу нових специфічних платформних проектів, утворюючи черговий сегмент мережі моніторингу та прогнозу; 7) активізація режиму поновлення статистичних даних, отримання на моніторі уточнених результатів розрахунків із поясненнями щодо обґрунтування того чи іншого управлінського рішення; 8) наявність у складі «комплексного функціонального блока-симулятора» основної алгоритмічної одиниці з частково спрощеними завданнями, що розширює математичну та графічну інтерпретацію різних за природою результатів.

 

Відділ методології сталого розвитку

В. В. Микитенко, д.е.н., проф.