11 липня 2020 року

23:41:07 11.07.2020 Назад

ЕКОСИСТЕМНІ АКТИВИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – ДЕТЕРМІНАНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПОСИЛЕННЯ ЇХ СПРОМОЖНОСТІ

Розглядаючи екосистемні послуги як вихідне джерело соціально-економічного добробуту на низовому територіальному рівні, проведеним дослідженням виявлено першочергове значення екосистемних активів територіальних громад як вихідного базису спроможності їх функціонування та розвитку, що обґрунтовується таким.

Спроможність громади залежить від ефективності використання її ендогенного потенціалу, який, своєю чергою, складається з (і) економічного (виробничого, природно-ресурсного, підприємницького, організаційно-управлінського, інфраструктурного, інноваційного, науково-інформаційного потенціалу), (іі) фінансового (бюджетно-податкового, інвестиційного, потенціалу реального сектору економіки, потенціалу фінансово-кредитних установ, потенціалу домогосподарств), (ііі) людського потенціалу.

Виходячи з цього та з огляду на раніше виявлений дуалізм сутнісного наповнення екосистемних активів територіальних громад, ці активи визначаються ще і як компонентні складники економічного потенціалу громади (зокрема її виробничого, природно-ресурсного, підприємницького потенціалу одночасно), і як компонентні складники фінансового потенціалу (зокрема потенціалу домогосподарств). А отже, екосистемні активи територіальних громад є базовою та потужною детермінантою забезпечення спроможності територіальної громади (рис. 1).

Активізація залучення екосистемних активів територіальних громад у господарський обіг виявляє їх і як детермінанту посилення спроможності громади (рис. 1), але за умови, по-перше, усвідомлення громадою та управлінськими органами їх значущості, а по-друге – включення екосистемних активів в сферу інтересів громади. Цьому сприятиме, на наш погляд, проведення насамперед облікової інвентаризації (ревізії), опису та оцінки наявних екосистемних активів, на які громада має право присвоєння, володіння, користування та розпорядження (в сукупності чи в окремих часткових проявах цього права) як на об'єкти права комунальної власності відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Таким чином, дуалізм сутнісного наповнення екосистемних активів територіальних громад доповнюється нині встановленим їх функціональним дуалізмом, який полягає в тому, що екосистемні активи територіальних громад є детермінантою, з одного боку, забезпечення спроможності територіальної громади, а з іншого – при певних умовах – посилення її спроможності.

 

Рис. 1. Екосистемні активи як детермінанта забезпечення та посилення спроможності територіальної громади (авторська розробка)

 

Наведені та розкриті методологічні положення не лише поглиблюють наукове опрацювання та розробку концепту екосистемних послуг, а й слугують теоретичною опорою для обґрунтування необхідності активізації залучення екосистемних активів територіальних громад у господарський обіг та практику управління об’єднаними територіальними громадами задля зміцнення їх спроможності.


Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор, 

головний науковий співробітник