14 липня 2020 року

23:14:11 14.07.2020 Назад

ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА У МОДЕЛІ АГЛОМЕРАЦІЙ УРБОРУРУАЛЬНОГО ТИПУ

Сталий розвиток агломерації урборурального типу, як складної організаційно-територіальної соціально-економічної системи, здійснюється за умови гармонійного, пропорційного розвитку її компонентів: території, природно-ресурсного потенціалу, населення і трудових ресурсів, господарства, системи життєзабезпечення (виробничої і соціально-економічної інфраструктури). Слід зазначити, що в агломераціях, котрі сьогодні існують в Україні, вже склалася своя специфіка розвитку, де можна виділити властиві їм переваги та недоліки, визначити вектори подальшого розвитку.

Невід’ємною складовою урборурального простору є сфера управління відходами, що наразі потребує суттєвої модернізації через використання інновацій. Саме в агломераціях урборурального типу стрімкими темпами зростають економічні, екологічні та соціальні ризики, безпосередньо пов’язані з проблемою відходів, а саме – побутових, котрі постійно перебувають у полі зору громадськості. Водночас, в агломераціях урборурального типу зосереджено значний виробничий потенціал, відповідно утворюються значні обсяги відходів виробництва.

Концептуальним підходом для вирішення цієї проблеми є перехід  на засади циркулярної економіки, що спрямована на якомога більше залучення відходів у новий ресурсний цикл.

Можна виділити різні рівні реалізації циркулярної економіки – мікро-, мезо- та макро. Агломерації уроборурального типу можуть виступати як певний макрорівень – створення в межах території інноваційної системи управління відходами, так і складатися з елементів мезорівня, зокрема промислових та побутових кластерів поводження з відходами. При цьому економіко-географічні та соціально-екологічні відмінності агломерації уроборурального типу від інших адміністративних одиниць (областей, ОТГ тощо) можуть значно вплинути на процес переходу на засади  циркулярної економіки, оскільки агломерації уроборурального типу мають високий ступінь територіальної концентрації промисловості, об’єктів інфраструктури, наукових та навчальних закладів, а також високу щільність населення.

При цьому на рівні областей завдання та заходи щодо переходу на засади циркулярної економіки мають бути відображені як в Стратегіях регіонального розвитку і відповідних планах заходів з їх реалізації, так і в Регіональних планах управління відходами. Щодо агломерації урборурального типу, то засади запровадження циркулярної економіки повинні бути відображені у концепції їх подальшого просторового розвитку. При створенні на території агломерації урборурального типу кластерів управління відходами (як промислових, так і побутових) увага має бути зосереджена на питаннях оцінки ресурсної цінності відходів та регулювання їх логістичних потоків. Причому розвиток логістики у сфері поводження з відходами значною мірою залежатиме від потенціалу агломерації урборурального типу в сфері інженерної та транспортної інфраструктури.

Саме на основі детального логістичного аналізу мають розроблятися проекти створення в межах агломерації урборурального типу кластерів/симбіозів управління промисловими відходами. Задля цього має бути проведена значна науково-дослідна робота щодо визначення видів відходів, що утворюються на території агломерації, їх обсягів, можливостей їх повторного використання в межах агломерації. На жаль, доступні сьогодні дані статистичної звітності, не можуть слугувати основою для таких рішень.

Вектором вирішення цієї проблеми може стати створення інноваційних Регіональних центрів управління відходами, які б здійснювали зв’язок між органами влади, виробництвом (утворювачами і споживачами відходів) і науковими центрами (університетами, інститутами, лабораторіями) – як генераторами інновацій. Головною метою таких центрів є забезпечення сталого управління у сфері управління відходами, шляхом надання консультативної допомоги підприємствам, що задіяні у цій сфері, проведенням консультацій та послуг практичного характеру для підприємців та органів місцевого самоврядування, надання консультацій та рекомендацій за питаннями, що цікавлять, пошук партнерів для підприємств (зокрема при створенні кластерів управління відходами), створення освітньої платформи як для підприємств, так і населення, надання практичної допомоги підприємствам, що їх потребують тощо. Такі центри можуть стати основою інноваційно-інвестиційних бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів тощо у сфері управління відходами.

Відділ природно-техногенної та екологічної безпеки

Ю.М. Маковецька, к.е.н., с.н.с.