4 серпня 2020 року

00:23:41 05.08.2020 Назад

СТРАТЕГУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯСТАЛОГО  РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Як відомо, стратегування є дієвим інструментарієм вирішення проблемних завдань сталого соціально-економічного та екологічного розвитку територіальних громад, котрий потрібно закріплювати відповідним документом, який визначає на довгостроковий період не тільки цільові орієнтири, але й показники їх досягнення. Цим документом передбачається також визначення пріоритетів, завдань, а також організаційних форматів належного управління процесом розвитку об’єднаної територіальної громади. В рамках стратегій сталого розвитку територіальних утворень муніципального рівня доцільно реалізовувати різноманітні заходи для досягнення місцевих цілей в рамках відповідних середньострокових комплексних програм. У них визначаються пріоритети економічного, екологічного та соціального розвитку, шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена, комплексна система засобів щодо ефективного вирішення місцевих проблем.

Окремою складовою стратегії сталого розвитку може бути розрахована на середньостроковий період, наприклад, екологічна цільова програма. Така програма зосереджує увагу на визначенні сукупності взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками виконання та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями. Розв’язання найактуальніших проблем розвитку ОТГ, у такому разі, здійснюється з використанням коштів місцевого, обласного й державного бюджету тощо. Оперативні завдання сталого розвитку слід вирішувати у рамках короткострокових програм охорони навколишнього природного середовища на відповідний рік або, наприклад, у контексті екологічної складової річної комплексної програми соціально-економічного розвитку територіального утворення.

Враховуючи значущість означених питань, 28 липня 2020 року у м.Запоріжжя провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Нацiональної  академiї наук України» к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий  спільно із Головою Громадської органiзацiї «Цифрова агенція е-Екологія» к.н.держ.упр. В.В.Морозом в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» провів тренінг «Екологічне бюджетування як інструмент для досягнення екологічних цілей (екологічної стійкості) на місцевому рівні» для працівників органів місцевого самоврядування Запорізької області, серед яких були представлені фахівці з екологічного та фінансового напрямів діяльності органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад регіону.

В рамках тренінгу його учасниками у форматі ділових ігор опрацьовано ряд практичних вправ з екологічного бюджетування як засобу досягнення екологічних  цілей та реалізації екологічної стратегії громади. Так, зокрема, передбачалося складання та ранжування переліку екологічних проблем ОТГ Запорізької області; формулювання головної мети і цілей довгострокової стратегії сталого розвитку громади та відповідної їй середньострокової екологічної бюджетної програми на трьохрічний строк планування. Для кожної з цілей стратегії визначалися конкретні шляхи її досягнення та заходи, що передбачатимуть використання бюджетних коштів.

Також учасниками тренінгу в рамках шляхів досягнення цілей стратегії пропонувалися потенційні сфери та формати застосування публічно-приватного партнерства владних структур, представників бізнесу, громадських організацій і населення громади для ефективного досягнення цілей і виконання заходів екологічної програми, окреслювались потенційні бюджетні та позабюджетні джерела фінансування заходів стратегії та організаційні формати її реалізації на практиці. Серед проблемних завдань сталого розвитку об’єднаних територіальних громад Запорізької області, опрацьовувалась, зокрема, проблематика ліквідації несанкціонованих звалищ побутових і виробничих відходів, поліпшення стану водних ресурсів та підвищення якості водопостачання населеним пунктам області, а також забезпечення контролю за станом повітря і зменшення викидів у нього шкідливих речовин підприємствами регіону. 

У робочих матеріалах тренінгу, відповідно до Угоди про співробітництво між відділом методології сталого розвитку ДУ IЕПСР НАН України та ГО «е-Екологія», знайшли своє відображення наукові розробки відділу з проблематики забезпечення сталого господарювання за допомогою стратегічного планування, а також застосування як традиційних, так й інноваційних фінансових механізмів та інструментів бюджетування, включаючи місцеве самооподаткування, спільнокошт та краудфандинг проектів сталого розвитку територій.

 

Відділ методології сталого розвитку