11 жовтня 2020 року

21:49:53 11.10.2020 Назад

ВАРТІСНА ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ЯК ПРОДУЦЕНТІВ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

Важливою складовою рамкового концепту екосистемних активів територіальних громад становить формалізація їх вартісного виміру, яка є, з одного боку, представленням будь-якої змістової сфери (міркувань, доказів, процедур класифікації, пошуку інформації, наукових теорій) у вигляді формальної системи, а з іншого – поданням цієї змістової сфери як числення. Слід наголосити на тому, що репрезентація екосистемних активів у грошовому вимірі відповідними їм формулами обчислення (системою показників для визначення їх чисельних значень) досягається шляхом встановлення грошової оцінки продукованих ними екосистемних товарів і послуг як показника природньої спроможності цих екосистемних активів. Отже, завдання полягає насамперед у визначенні економічної цінності/вартісної оцінки екосистемних послуг, що надаються екосистемними активами певних територій, яка, до речі, ідентична виміру внеску цих послуг в добробут мешканців – співвласників таких екосистемних активів.

Доречно підкреслити також і те, що здійснення вартісної оцінки потоку екосистемних послуг і цінності екосистемних активів зокрема на національному рівні, по суті, тотожне проведенню монетарної оцінки екосистемної складової національного природного капіталу, визначаючи внесок екосистемних послуг, що продукуються екосистемами конкретної країни, в загальний добробут її народонаселення (у відсотках до ВВП країни). Приклади монетарних оцінок екосистемних послуг, які надаються природним капіталом, тобто, іншими словами, оцінок вартості економічних вигод, продукованих екосистемними активами національного та регіонального рівня в деяких країнах, узагальнено в табл. 1.

Таблиця 1

Вартісна оцінка екосистемних активів національного та регіонального рівнів як продуцентів екосистемних послуг і товарів

 

Зарубіжний досвід проведення таких оцінок є надто корисним для вітчизняних фахівців, оскільки, по-перше, дає змогу започаткувати потрібні знання щодо внеску цих активів у створення природного й національного багатства; по-друге, надає кількісні орієнтири процесу капіталізації природного капіталу та врахування отриманих показників у системі прийняття управлінських рішень будь-якого рівня; по-третє, дає змогу творчо й вдумливо скористатися вже опрацьованими наявними позиціями і послідовностями формул обчислення вартісного виміру екосистемних послуг біом, опублікованих у офіційних методиках зарубіжних країн, а також у методиках виконаних проєктних досліджень з окресленої тематики як допоміжних керівництвах при проведення формалізації вартісного виміру екосистемних активів територіальних господарських угруповань в Україні.

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор,

головний науковий співробітник