14 листопада 2020 року

12:47:31 14.11.2020 Назад

ХАРАКТЕРИСТИКА РАМКОВОГО КОНЦЕПТУ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Для розуміння рамкового концепту оцінювання екосистемних активів територіальних громад насамперед доцільно встановити змістовне наповнення дефініцій «концепт» і «рамковий концепт». Спираючись на репрезентативні характеристики концепту та дотримуючись загальновизнаних меж його базових формулювань, визначаємо концепт як сутнісний зміст поняття, конденсований вигляд поняття, значення, його загальне уявлення; як задум, початкова ідея. Наведені однопорядкові інтерпретації концепту слушно доповнити таким більш загальним позначенням: концепти – це інтегративні функціонально-системні багатовимірні ідеалізовані формоутворення, що спираються на понятійний базис, закріплений в значенні наукового терміна, ідеї, вербального або невербального предметного образу чи дії.

Попри відсутність у поглядах фахівців єдності щодо типології та структури концептів, серед численного різноманіття ракурсів їх типологізації усталеним є визнання такого типу концепту як концепти, що являють собою «рамкові поняття» (рамкові концепти). Рамкові концепти мають деяку основну, актуальну ознаку (або деяку невелику сукупність релевантних ознак), яка, власне, і становить головний зміст концепту. Далі ці концепти, тобто їх «рамка» («фрейм-структура»), можуть ”примірятися”, ”накладатися” на те чи інше суспільне явище, суспільство, соціальну групу. Це – процес соціальної оцінки, підведення під норматив; процес, пов'язаний зі свідомою діяльністю суспільних сил і навіть з їх протиборством. Концепт-фрейм імплікує комплексну ситуацію; його можна зіставити з ”кадром”, в рамки якого потрапляє все, що типово і суттєво для даної сукупності обставин. Водночас фрейм є багатокомпонентним концептом, об'ємним уявленням, певною сукупністю стандартних знань про предмет або явище.

У цьому сенсі стає зрозумілим, що рамковий концепт оцінювання екосистемних активів територіальних громад є концепт-фреймом, який спирається на понятійний базис концепту екосистемної складової природного капіталу, зокрема концепту екосистемних активів і концепту екосистемних послуг, або, іншими словами, концепту екосистемних активів як продуцентів екосистемних послуг.

Відповідно до існуючої типологізації концептів з метою чіткого розуміння основних елементів, якими вибудовується модель рамкового концепту оцінювання екосистемних активів територіальних громад, доцільно, на наш погляд, охарактеризувати його як науковий, класичний концепт-фрейм, провідний, вторинний, запозичений, етноспецифічний, параметричний, концепт-ідея інституціонального дискурсу, концепт, що розвивається. Структурно модель рамкового концепту оцінювання екосистемних активів територіальних громад визначається його понятійно-змістовним наповненням, що включає: по-перше, конструкти відповідного знання щодо оцінювання екосистемної складової природного капіталу, які є істинними та цінними для всього людства; по-друге, національно специфічні знання щодо екосистемних активів, якими володіє певна соціально-територіальна спільнота.

Основні елементи об'ємної моделі рамкового концепту оцінювання екосистемних активів територіальних громад виявляються шляхом її побудови за відповідним логістичним алгоритмом. При цьому логістичні покрокові дії загального алгоритму композиції об'ємної моделі рамкового концепту оцінювання екосистемних активів територіальних громад здійснюються завдяки застосуванню відповідних методологічних і методичних підходів, а отримані проміжні результати є репрезентами процесу побудови його моделі. У підсумку отримуємо загальний фрейм-концепт оцінювання екосистемних активів територіальних громад як концепт-ідею інституціонального дискурсу.

Отже, зважаючи на методологічну невизначеність у вітчизняних наукових і нормативних джерелах змістовного наповнення термінологічного апарату концепту екосистемної складової природного капіталу і його базових операційних понять, зокрема екосистемних активів, проведеним дослідженням рамкового концепту оцінювання екосистемних активів територіальних громад створюється відповідна теоретико-методологічна платформа для цілісного уявлення та розуміння науковцями й практиками. Запропонований рамковий концепт сприятиме обґрунтуванню й імплементації реальних управлінських заходів щодо оцінювання екосистемних активів на місцевому рівні.

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор,

головний науковий співробітник