Архів: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЗА 2017 РІК

Збірник наукових праць «Економіка природокористування і охорони довкілля». Наукові праці збірника відображають сучасний стан і перспективи теоретико-методологічних та прикладних досліджень проблем економіки природокористування і сталого розвитку. Значну увагу приділено чинникам прояву нової корпоративної культури у процесі інтернаціоналізації наукових досліджень, перспективним напрямам еколого-економічної оцінки нинішнього рівня реалізації ресурсозберігаючої та природоохоронної моделі природно-господарської діяльності, а також її інвестиційного забезпечення. З позицій екосистемного підходу проаналізовано особливості соціального розвитку в контексті попередження техногенних й екологічних небезпек, формування та реалізації місцевої екологічної політики в умовах децентралізації влади в Україні. Для широкого кола наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, аспірантів.

Відповідальний редактор – академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Хвесик Михайло Артемович, відповідальна за випуск – кандидат економічних наук Маковецька Юлія Михайлівна.

Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки: електронне періодичне видання / Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка, 2017. – № 1 (20); № 2 (21). Видання виходить два рази на рік. Включене до Переліку наукових фахових видань України. – ISSN 2410-3748.

Електронне видання висвітлює фундаментальні дослідження у галузі економічних наук, світового та національного господарства, міжнародних економічних відносин, державного управління, національної безпеки.

Головний редактор – академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Хвесик Михайло Артемович.