Співробітництво

У 2011–2022 роках інститут був організатором або співорганізатором 46 міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій (з яких дві – англомовні), 11 зустрічей у рамках міжнародного наукового обміну та Міжнародної школи-лабораторії, з них 8 он-лайн, 10 симпозіумів, сесій, семінарів, форумів та і 25 круглих столів.

Співробітники інституту взяли участь у понад 415 наукових конференціях та інших заходах у рамках наукового обміну за кордоном і здійснили 202 публікації у зарубіжних наукових виданнях (Австрія, Болгарія, Велика Британія, Казахстан, Китай, Німеччина, Польща, Словаччина,США, Туреччина, Угорщина, Франція, Чехія, Японія).

Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» укладено договори про наукове співробітництво з такими вітчизняними і зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами:

 1. Державною установою “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” (директор – акад. НАН України В.М. Геєць).
 2. Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України (директор – акад. НАН України Е.М. Лібанова).
 3. Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України (директор – акад. НААН України О.І. Фурдичко).
 4. Інститутом регіональних досліджень Національної академії наук України (директор – д-р екон. наук, проф. В.С. Кравців).
 5. Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України (директор – акад. НАН України Б.В. Буркинський).
 6. Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України (директор – акад. НАН України В.К. Мамутов).
 7. Інститутом економіки промисловості Національної академії наук України (директор – акад. НАН України О.І. Амоша).
 8. Технічним університетом м. Варна, Республіка Болгарія (ректор – д-р інж., проф. О. Фархи).
 9. Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (ректор – акад. НАН України Л.В. Губерський).
 10. Житомирським державним університетом імені Івана Франка (ректор – д-р філос. наук, проф. П.Ю. Саух).
 11. Львівським національним аграрним університетом Міністерства аграрної політики та продовольства України (ректор – акад. НААН України В.В. Снітинський).
 12. Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» (директор – акад. НААН України Ю.О. Лупенко).
 13. Національним університетом біоресурсів і природокористування України (ректор – д-р пед. наук, проф. С.М. Ніколаєнко).
 14. Інститутом водних проблем і меліорації НААН України (директор – акад. НААН України М.І. Ромащенко).
 15. Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України (директор – А.В. Єрмолаєв).
 16. Національним центром управління та випробувань космічних засобів (начальник Центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля – І.С. Мордвінов).
 17. Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва» (директор – д-р екон. наук, проф. Б.А. Маліцький).
 18. Миколаївським національним університетом ім. В.О. Сухомлинського (ректор – чл.-кор. НАПН України В.Д. Будак).
 19. Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва (ректор – чл.-кор. НААН України В.К. Пузік).
 20. Національним лісотехнічним університетом України (ректор – акад. НАН України Ю.Ю. Туниця).
 21. Інститутом географії НАН України (директор – акад. НАН України Л.Г. Руденко).
 22. Товариством з додатковою відповідальністю «Інститут обліку і фінансів» (в.о. директора – В.М. Метелиця).
 23. Інститутом гідробіології Національної академії наук України (директор – акад. НАН України В.Д. Романенко).
 24. Інститутом продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (директор – чл.-кор. НААН України, д-р екон. наук, проф. М.П. Сичевський).
 25. Державним підприємством «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (директор – д-р екон. наук Й.М. Дорош).
 26. Інститутом економіки і міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородського національного університету» (директор – канд. істор. наук, проф. М.М. Палінчак).
 27. Київською державною академією водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Міністерства освіти і науки України (ректор – д-р техн. наук, проф. В.В. Панін).
 28. Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» (президент – акад. НАПН України, д-р техн. наук, проф. П.М. Таланчук).
 29. Українською державною академією залізничного транспорту (в.о. ректора – д-р техн. наук, проф. С.В. Панченко).
 30. Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка (ректор – д-р екон. наук, проф. В.О. Онищенко).
 31. Мукачівським державним університетом (ректор – д-р психол. наук, проф. Т.Д. Щербан).
 32. Сумським державним університетом (ректор – канд. техн. наук, проф. А.В. Васильєв).
 33. Державним вищим навчальним закладом «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (в.о. ректора – канд. юрид. наук, доц. О.Г. Бондар).
 34. Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (ректор – д-р техн. наук, проф. С.С. Рижков).
 35. Українсько-американським гуманітарним інститутом «Вісконсинський Міжнародний університет (США) в Україні» (ректор – д-р екон. наук, проф. О.О. Романовський).
 36. Дніпропетровським державним аграрно-економічним університетом (ректор – д-р держ. упр., проф. А.С. Кобець).
 37. Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова (ректор – акад. МІА, д-р держ. упр., проф. В.М. Бабаєв).
 38. Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна (ректор – акад. НАН України, д-р соц. наук, проф. Бакіров В.С.).
 39. Установою освіти «Міжнародний державний екологічний університет імені А.Д. Сахарова» Білоруського державного університету (директор – д-р ф.-м. наук, проф. Маскевич С.О.).
 40. Київським університетом туризму, економіки і права (ректор – д-р пед. наук, проф. Федорченко В.К.).
 41. Державною науковою установою «Інститут природокористування Національної академії наук Білорусі» (директор – акад. НАН Білорусі Карабанов О.К.).
 42. Європейською науковою фундацією «Інститут інновацій», Польща (президент – д-р Тадеуш Трочіковський).
 43. Китайською асоціацією міжнародного обміну Jianhu Foreign Expert Development (керівник – Стівен Фенг (Steven Feng)).
 44. Житомирським державним університетом імені Івана Франка (ректор – д-р біол. наук, проф. Г.Є. Киричук).
 45. Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (ректор – акад. НАН України Є.І. Крижанівський).
 46. Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (президент – професор Ю.І. Єхануров).
 47. Закладом освіти «Інститут підприємницької діяльності», Республіка Білорусь (ректор – канд. пед. наук, доцент Цибовський В.Л.)
 48. The Grassroots Institute, Canada (Founder President – Dr. Hasrat Arjjument)
 49. Грузинським технічним університетом, м.Тбілісі (ректор – д-р тех.н., проф. Прангішвілі А.І.)
 50. Луцьким національним технічним університетом (ректор – д-р тех.н., проф. Савчук П.П.)
 51. Imperial College London (Dr Sivasambu Bohm FRSC, Royal Society Industry Fellow)
 52. Державним вищим навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ректор – д-р іст.н., проф. Коцур В.М.)
 53. Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (ректор – акад. НАПН України, д-р філос.н., проф. Андрущенко В. П.)