Співробітництво

У 2011–2018 роках інститут був організатором або співорганізатором тридцяти трьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій (з яких дві – англомовні), шістьох симпозіумів, сесій, форумів та семінарів і двадцяти «круглих столів».

Співробітники інституту взяли участь у понад 100 наукових конференціях та інших заходах у рамках наукового обміну за кордоном і здійснили 168 публікацій у зарубіжних наукових виданнях (Австрія, Білорусь, Болгарія, Великобританія, Німеччина, Польща, Росія, США, Туреччина, Франція, Чехія, Японія).

Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» укладено договори про наукове співробітництво з такими вітчизняними і зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами:

 1. Державною установою “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” (директор – акад. НАН України В.М. Геєць).
 2. Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України (директор – акад. НАН України Е.М. Лібанова).
 3. Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України (директор – акад. НААН України О.І. Фурдичко).
 4. Інститутом регіональних досліджень Національної академії наук України (директор – д-р екон. наук, проф. В.С. Кравців).
 5. Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України (директор – акад. НАН України Б.В. Буркинський).
 6. Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України (директор – акад. НАН України В.К. Мамутов).
 7. Інститутом економіки промисловості Національної академії наук України (директор – акад. НАН України О.І. Амоша).
 8. Технічним університетом м. Варна, Республіка Болгарія (ректор – д-р інж., проф. О. Фархи).
 9. Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (ректор – акад. НАН України Л.В. Губерський).
 10. Житомирським державним університетом імені Івана Франка (ректор – д-р філос. наук, проф. П.Ю. Саух).
 11. Львівським національним аграрним університетом Міністерства аграрної політики та продовольства України (ректор – акад. НААН України В.В. Снітинський).
 12. Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» (директор – акад. НААН України Ю.О. Лупенко).
 13. Національним університетом біоресурсів і природокористування України (ректор – д-р пед. наук, проф. С.М. Ніколаєнко).
 14. Інститутом водних проблем і меліорації НААН України (директор – акад. НААН України М.І. Ромащенко).
 15. Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України (директор – А.В. Єрмолаєв).
 16. Національним центром управління та випробувань космічних засобів (начальник Центру прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля – І.С. Мордвінов).
 17. Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва» (директор – д-р екон. наук, проф. Б.А. Маліцький).
 18. Миколаївським національним університетом ім. В.О. Сухомлинського (ректор – чл.-кор. НАПН України В.Д. Будак).
 19. Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва (ректор – чл.-кор. НААН України В.К. Пузік).
 20. Національним лісотехнічним університетом України (ректор – акад. НАН України Ю.Ю. Туниця).
 21. Інститутом географії НАН України (директор – акад. НАН України Л.Г. Руденко).
 22. Товариством з додатковою відповідальністю «Інститут обліку і фінансів» (в.о. директора – В.М. Метелиця).
 23. Інститутом гідробіології Національної академії наук України (директор – акад. НАН України В.Д. Романенко).
 24. Інститутом продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (директор – чл.-кор. НААН України, д-р екон. наук, проф. М.П. Сичевський).
 25. Державним підприємством «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (директор – д-р екон. наук Й.М. Дорош).
 26. Інститутом економіки і міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородського національного університету» (директор – канд. істор. наук, проф. М.М. Палінчак).
 27. Київською державною академією водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Міністерства освіти і науки України (ректор – д-р техн. наук, проф. В.В. Панін).
 28. Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» (президент – акад. НАПН України, д-р техн. наук, проф. П.М. Таланчук).
 29. Українською державною академією залізничного транспорту (в.о. ректора – д-р техн. наук, проф. С.В. Панченко).
 30. Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка (ректор – д-р екон. наук, проф. В.О. Онищенко).
 31. Мукачівським державним університетом (ректор – д-р психол. наук, проф. Т.Д. Щербан).
 32. Сумським державним університетом (ректор – канд. техн. наук, проф. А.В. Васильєв).
 33. Державним вищим навчальним закладом «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (в.о. ректора – канд. юрид. наук, доц. О.Г. Бондар).
 34. Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (ректор – д-р техн. наук, проф. С.С. Рижков).
 35. Українсько-американським гуманітарним інститутом «Вісконсинський Міжнародний університет (США) в Україні» (ректор – д-р екон. наук, проф. О.О. Романовський).
 36. Дніпропетровським державним аграрно-економічним університетом (ректор – д-р держ. упр., проф. А.С. Кобець).
 37. Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова (ректор – акад. МІА, д-р держ. упр., проф. В.М. Бабаєв).
 38. Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна (ректор – акад. НАН України, д-р соц. наук, проф. Бакіров В.С.).
 39. Установою освіти «Міжнародний державний екологічний університет імені А.Д. Сахарова» Білоруського державного університету (директор – д-р ф.-м. наук, проф. Маскевич С.О.).
 40. Київським університетом туризму, економіки і права (ректор – д-р пед. наук, проф. Федорченко В.К.).
 41. Державною науковою установою «Інститут природокористування Національної академії наук Білорусі» (директор – акад. НАН Білорусі Карабанов О.К.).
 42. Європейською науковою фундацією «Інститут інновацій», Польща (президент – д-р Тадеуш Трочіковський).
 43. Китайською асоціацією міжнародного обміну Jianhu Foreign Expert Development (керівник – Стівен Фенг (Steven Feng)).
 44. Житомирським державним університетом імені Івана Франка (ректор – д-р біол. наук, проф. Г.Є. Киричук).
 45. Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (ректор – акад. НАН України Є.І. Крижанівський).
 46. Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (президент – професор Ю.І. Єхануров).
 47. Закладом освіти «Інститут підприємницької діяльності», Республіка Білорусь (ректор – канд. пед. наук, доцент Цибовський В.Л.)
 48. The Grassroots Institute, Canada (Founder President – Dr. Hasrat Arjjument)
 49. Грузинським технічним університетом, м.Тбілісі (ректор – д-р тех.н., проф. Прангішвілі А.І.)