ОБИХОД ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Обиход Ганна Олександрівна

Заступник директора інституту з наукової роботи, доктор економічних наук, старший науковий співробітник.

Автор понад 100 наукових праць, зокрема 21 монографії (2 з яких одноосібні), статей у періодичних наукових фахових виданнях (у т.ч. таких, що входять до наукометричних баз Scopus, Repec, Index Copernicus), нормативно-технічних і нормативно-правових документів (у т.ч. Стратегії національної безпеки України, Стратегії національної екологічної політики України на період до 2030 року) і практичних рекомендацій з проблем досягнення соціо-еколого-економічної безпеки сталого розвитку. До кола наукових інтересів входить широкий спектр теоретичних, методологічних та прикладних проблем розвитку економіки природокористування та охорони навколишнього середовища.
Під безпосереднім керівництвом д.е.н. Г. О. Обиход розробляється актуальна проблематика екологічної та природно-техногенної безпеки природокористування, гарантування продовольчої безпеки, сталого екологобезпечного розвитку в умовах структурних трансформацій економіки, інституціональних перетворень, досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Є науковим керівником як відомчої прикладної тематики, так і програмно-цільової та конкурсної тематики.
Бере активну участь у формуванні наукових кадрів вищої кваліфікації, зокрема підготовці докторів філософії та докторів наук за спеціальністю 051 – Економіка.