2 листопада 2021 року

21:58:20 02.11.2021 Назад

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОРИВНІ ІННОВАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ» 27 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ

У супутньому документі Ріо+20 – «Декларації природного капіталу» зазначається, що напрями фінансово-економічного забезпечення сталого розвитку та формування з цією метою системи сталих фінансів стосуються таких системних аспектів як відповідальне інвестування, сталі фондові біржі та стале страхування. Натепер, на основі відомих розробок Фінансової ініціативи ООН з довкілля UNEPFI, цей перелік розширено і доповнено за рахунок виокремлення в окремі напрями сталих фінансів такої сфери, зокрема, як сталий банкінг. Також в останні роки часто згадується такий напрям забезпечення сталості, як стале корпоративне управління фінансами тощо. В сучасних умовах перманентної кризи особливої актуальності набуває роль сталого страхування як інструмента забезпечення гомеостатичного розвитку господарської системи шляхом перебирання на себе ризиків господарської діяльності.

Стале  страхування (з англ. SustainableInsurance) як складова сталих фінансів визначається наразі як стратегічний підхід, за яким кожен етап страхової діяльності здійснюється на засадах відповідальності через виявлення, оцінку, управління та моніторинг ризиків, пов'язаних з ESG проблемами. При цьому, ESG (Environment, Society, Governance) проблематику пов’язують у світовій страховій практиці із загальновизнаною сукупністю екологічних, соціальних та управлінсько-етичних факторів сталого страхування, яка має стосунок до кліматичних змін та надзвичайних погодних явищ, природних катастроф, деградації природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, збільшення соціальної нерівності, стандартів праці, старіння населення, ризиками для здоров’я, обмеженого доступу до страхування, питань довіри та репутації, недостатньої прозорості та нечесного поводження з клієнтами, зокрема. Стале страхування має на меті зменшення ризиків, розробку інноваційних рішень, покращення успішності бізнесу та підтримку безпечного розвитку.

Ці та інші положення, які характеризують базові засади становлення сталого страхування як системної складової сталих фінансів було викладено у доповіді провідного наукового співробітника відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с., доц. Д.В. Клинового  «Стале страхування як складова системи сталих фінансів» на V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проривні інновації на страховому ринку України», яка відбулась 27 жовтня 2021 року у м. Києві на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» на кафедрі банківської справи та страхування у дистанційному інтерактивному форматі спілкування.

Метою конференції було визначено розвиток проривних інновацій на страховому ринку України під впливом глобальних викликів і національних особливостей діяльності його учасників.

У своїй доповіді к.е.н., с.н.с., доц. Клиновий Д.В. наголосив на тому, що в умовах організації сталого господарювання зміст сталого страхування розкривається в його функціях, серед яких фахівцями виокремлюються: ризикова, пов’язана із ризиковим характером виробництва; попереджувальна, яка пов’язується із тим, що значна частина перерозподільних відносин стосується запровадження попереджувальних заходів із зменшення страхових ризиків, а також пов’язана із накопичувальним страхуванням ощадна функція, яка стале страхування засобом накопичення населенням коштів до настання певної події в їх житті аж до закінчення строку страхування. Отже, роль сталого страхування у системі сталих фінансів розкривається у ризиковій, попереджувальній та накопичувальній функціях фінансової діяльності в частині забезпечення системного балансу між природно-ресурсною, соціальною та виробничою складовими господарської системи, що є важливим фактором її стабілізації та розвитку.

У цілому, сфера сталого страхування є визначальною для реалізації регулятивного та забезпечуючого функціоналів сталих фінансів через систему фондів фінансових ресурсів, призначених для застосування в умовах настання ризиків для усіх складових господарської системи, а також фінансових ризиків усередині самої фінансової системи тощо. Таким чином, стале страхування формується як важлива складова системи сталих фінансів.

 

Відділ методології сталого розвитку