16 червня 2022 року

09:05:58 16.06.2022 Назад

ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПІСЛЯВОЄННА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ ВИМАГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

На сьогодні все більш стає очевидним, що відродження національного господарства і післявоєнна реконструкція економіки держави вимагають  застосування інноваційних підходів стратегічного програмування територіального розвитку, оскільки відбудова національного господарства у форматі, який існував у попередній період, не враховуватиме новітніх трендів розвитку економічних систем та формування відповідних нових господарських укладів. Насамперед це стосується необхідності орієнтації на «зелений» вектор розвитку, на відміну від попередньої орієнтації на «старий» індустріальний тип розвитку господарської системи, характерний раніше для нашої держави. Усе це вимагає насамперед застосування інноваційних підходів для адекватного визначення перспектив «зеленого» реконструктивного розвитку економіки територій України.

Цим та іншим проблемам було присвячено щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію до міжнародного Дня довкілля та Днів Європи в Україні «Стратегія екологічної модернізації та відновлення економіки України за умов воєнного часу», з орієнтацією на розгляд питань прискорення реалізації євроінтеграційних прагнень України в екологічній сфері. Конференцію було організовано Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління 3 червня 2022 року на базі кафедри зеленої економіки.

Метою заходу став огляд можливостей прискорення членства України в ЄС на засадах імплементації  європейських сценаріїв зеленого зростання, низьковуглецевого розвитку, глобальних викликів та екологічних загроз. Питаннями для обговорення на пленарному засіданні були: оцінка екологічних збитків та нівелювання загроз прийнятному стану екологічної безпеки України внаслідок військових дій; визначення масштабів екологічної репарації щодо відновлення знищеного чи пошкодженого природоресурсного потенціалу та особливо цінних екосистем; евроінтеграція України за зеленим сценарієм; першочергові завдання за умов реалій військового стану; напрями міжнародної взаємодії на засадах партнерства в досягненні спільної кліматичної нейтральності.

На конференції, яка проходила в онлайн-режимі, із доповіддю «Форсайт-підходи до «зеленого» реконструктивного розвитку територіальної економіки» виступили д.е.н., проф. Бистряков І.К. та к.е.н., с.н.с., доц. Клиновий Д.В. У представленій доповіді було розкрито сутність втіленого у форсайт-проєктуванні полісуб’єктного управлінського підходу до реконструктивного розвитку територіального господарства, яка полягає у створенні механізмів, побудованих на ефективній взаємодії ключових стейкхолдерів господарського процесу – влади, бізнес-структур та населення, якими забезпечувалось би відродження економіки за євроінтеграційним «зеленим» вектором на основі інституціональних перетворень, пов’язаних із публічно-приватним партнерством, сталих фінансових відносини, а також полісуб’єктності та поліцентричності скоординованого прийняття управлінських рішень на різних господарських рівнях у форсайт-проєктах територіального розвитку.

Відділ методології сталого розвитку

Бистряков І.К., д.е.н., проф.,

Клиновий Д.В. к.е.н., с.н.с., доц.