10 березня 2023 року

18:50:25 10.03.2023 Назад

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАДБАННЯ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО І СВІТОВА ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНА ДУМКА

круглий стіл з нагоди відзначення 160-річчя Володимира Вернадського

У березні 2023 року уся світова наукова спільнота відзначає 160-річчя з дня народження одного з найвидатніших українських вчених 20-го століття – автора вчення про ноосферу академіка Володимира Вернадського, внесок якого у світову науку є безсумнівним.

Вчення В.І. Вернадського заклало основу для формування сучасних концепцій сталого розвитку, інформаційної економіки, «зеленого» мислення та багатьох наукових напрямів у природничих науках – мінералогії, геології, гідрогеології тощо. В.І..Вернадський також був організатором Української академії наук, Таврійського університету, Комісії з вивчення природних багатств України (у наступному  – Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України) тощо. 

До святкування ювілею вченого долучилися міжнародні організації, провідні наукові та навчальні заклади як в Україні, так за кордоном. Зокрема, 2 березня 2023 р. з нагоди відзначення 160-річчя Володимира Вернадського у Науковій бібліотеці імені М. В. Довнар-Запольського Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбувся круглий стіл на тему  «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка» у дистанційному форматі, з використанням платформи інтерактивного спілкування ZOOM.  Одним із  організаторів Круглого столу була Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Метою заходу було вшанування й актуалізація постаті Володимира Вернадського як всесвітньовідомого вченого та першого Президента Української академії наук (нині – НАН України) у контексті сучасних викликів; переосмислення його наукової спадщини з позицій становлення нової економіко-філософської культури; розвиток теоретичних основ і пошук прикладних аспектів реалізації парадигми сталого розвитку для відбудови економіки та відновлення соціогуманітарного простору України. Серед іншого, тематика круглого столу охоплювала такі напрямки, як висвітлення ролі вчення цього вченого у становленні сучасних напрямів наукової думки, окреслення сучасної парадигми сталого розвитку у світлі й перспектив економічної науки, а також концептуальних засад зеленої відбудови в контексті розвитку поглядів  академіка В.І. Вернадського на планетарний розвиток.

У засіданні взяли участь представники нашої установи зав. відділу методології сталого розвитку д.е.н., проф. І.К. Бистряков та пров. наук. співробітник цього ж відділу к.е.н., с.н.с., доц. Д.В. Клиновий. Вони представили доповідь на  тему «Національний концепт сталого господарювання» за напрямком «Парадигма сталого розвитку й перспективи економічної науки». Розкрили сутність національного концепту сталого господарювання, окреслили траєкторію й алгоритм організації процесу формування національної просторової моделі сталого господарювання на основі форсайт-проєктного та стейкхолдерського підходів, з урахуванням цілей і пріоритетів сталого розвитку, а також трендів цифровізації, екологізації та соцієталізації господарських відносин. Також звернули увагу на ідеологему господарської сталості з позицій концепцій належного врядування та нового публічного менеджменту та базові позиції національного концепту сталого господарювання. З інноваційних позицій було охарактеризовано просторову модель сталого господарювання, в основу якої покладено принципи рекрематики та робастного управління й форсайт-проєктний, стейкхолдерський та платформний підходи до організації сталого господарювання.

 

Відділ методології сталого розвитку