1 квітня 2023 року

09:33:29 01.04.2023 Назад

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИУ СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ:НОВІТНІ ВИКЛИКИ ТА ТРЕНДИ

В умовах постпандемічного та післявоєнного відновлення економіки теорія і практика страхування має бути адаптована до потреб новітнього часу. Основними проблемами організації  страхової діяльності в Україні на сьогодні є забезпечення її відповідності  вимогам сталого розвитку, урахування євроінтеграційних тенденцій у проблематиці розвитку національних страхових ринків, цифровізація діяльності страхових компаній,  розвиток сучасної страхової інфраструктури в умовах викликів воєнного часу та післявоєнного періоду реконструкції національного господарства тощо.

Найнагальнішими у контексті розвитку страхового ринку на перспективу є питання його організації на принципах сталості, адаптації до європейських норм функціонування страхового бізнесу, розвитку сектору екологічного страхування тощо. Цим та іншим питанням було присвячено VIМіжнародну науково-практичну конференцію «Страховий ринок України у світлі євроінтеграції: новітні виклики та тренди», яка відбулася 23 березня 2003 року в онлайн-режимі (Zoom-meeting).

Метою конференції було об’єднання зусиль представників влади, науковців, викладачів та спеціалістів у сфері страхової справи  для окреслення напрямів розвитку страхового ринку в Україні та світі під впливом глобальних викликів і сучасної специфіки організації діяльності його учасників, включаючи, зокрема, воєнний стан. Серед завдань конференції були ідентифікація ключових трендів розвитку страхового ринку в Україні у світлі євроінтеграції; забезпечення міжнародного обміну досвідом розвитку страхового сектору економіки в епоху цифрових технологій; оцінювання перспектив використання інноваційних технологій та сервісів для оптимізації бізнес-процесів страховиків; прогнозування напрямів трансформації інфраструктури та державного регулювання страхового ринку України тощо.

У заході взяли участь представники наукової та освітянської спільноти, органів державної влади та управління страховою діяльністю, громадських організацій, професійних об’єднань та бізнесу. Від ДУ ІЕПСР НАН України у конференції взяв учать к.е.н., с.н.с., доц. Клиновий Д.В. із доповіддю на тему «Формування системи сталого страхування в Україні».

У доповіді було висвітлено мету сталого страхування як забезпечення стійкої діяльності страхових компаній в умовах загроз і викликів сьогодення, зменшення екологічних та соціальних ризиків, розробку інноваційних рішень, покращення успішності бізнесу й підтримку еколого-безпечного розвитку. Також у виступі було охарактеризовано Декларацію принципів сталого страхування (Principles for Sustainable Insurance, PSI ), розкрито базові позиції з розвитку сталого страхування у Політиці Національного Банку України щодо розвитку сталого фінансування на період до 2025 року. Доповідачем було запропоновано ряд пропозицій та рекомендацій учасникам страхової діяльності в частині удосконалення роботи з формування сталої фінансової системи за напрямом розвитку сталого страхування, включаючи насамперед управління екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) ризиками, а також запровадження фінансової прозорості для оцінювання страховиками дотримання їх клієнтами принципів сталого розвитку у своїй діяльності.

 

Відділ методології сталого розвитку