30 серпня 2023 року

13:14:07 30.08.2023 Назад

Природно-ресурсні активи у якісному просторовому розвитку господарських систем

 

Загальновідомим є те, що природно-ресурсні активи (далі – ПРА) – це запаси природних ресурсів, що мають економічну цінність і можуть бути використані для виробництва товарів і послуг, які є важливою складовою багатства будь-якої країни або регіону та можуть бути використані для створення робочих місць, стимулювання економічного зростання та підвищення рівня життя населення.

 

Структурування характеристики місця і ролі ПРА у формуванні оновлених господарських відносин за основними просторами забезпечення сталого господарювання допомагає зрозуміти їх значимість у процесах переформатування національної господарської системи. Кожен пріоритет, представлений за відповідними площинами (табл. 1), що дозволяє: а) зосередитися суб’єктам управління на більш актуальних аспектах розвитку і управління природними ресурсами; б) розкрити основні фактори якості просторового розвитку; в) врахувати сучасні тенденції та проблеми. Підкреслимо, що такі фактори якості просторового розвитку господарських систем (ГС) як розвиток цифрових технологій та новацій, інклюзивний розвиток, управління земельними ресурсами, аграрна політика та енергетична безпека – є надзвичайно важливими для стимулювання економічного зростання, забезпечення сталості й стійкості, впровадження сучасних реформ. Урахування приведеного переліку факторів при їх взаємозалучені допоможуть покращити якість просторового розвитку і сприятимуть соціальному забезпеченню й екологічній стійкості в Україні.

Таблиця 1 – Основні фактори якості просторового розвиткугосподарських систем України 

 

Рейтинговий номер

Фактори якості

Основні показники та індикатори факторів якості просторового розвитку господарських систем

І.

Економічний розвиток

Рівень економічного зростання, виробництва, інвестицій та зайнятості в регіоні. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий регіональний продукт (ВРП), ВВП /ВРП на душу населення, інвестиції в реальний сектор економіки, експорт та імпорт товарів та послуг.

 

ІІ.

Інфраструктура

Розвиток транспортних зв'язків і транспортної мережі, комунікаційної та енергетичної інфраструктури, енергетичних мереж та іншої критичної інфраструктури, доступ до освітніх та медичних закладів.

 

ІІІ.

Соціальний розвиток

Рівень життя населення, доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг, рівень безробіття та бідності.

 

ІУ.

Інноваційність

Рівень науково-технічного розвитку, інноваційність господарських процесів та технологій.Кількість зареєстрованих патентів, обсяг інноваційної діяльності, дослідження та розвиток нових технологій.

 

У.

Підприємництво та бізнес-клімат

Підтримка підприємництва, легкість відкриття та ведення бізнесу, рівень підприємницької активності.Кількість зареєстрованих підприємств, рейтинг легкості здійснення бізнесу, рівень корупції.

 

УІ.

Безпека та стабільність

Рівень безпеки, стабільності та захищеності прав власності.Рівень злочинності, стабільність політичної та соціальної ситуації, захищеність прав власності.

 

УІІ.

Екологічна стійкість

Збалансований підхід до використання природних ресурсів та довкілля, зменшення викидів та забруднення.Кількість викидів парникових газів, забруднення довкілля, площа лісів та зелених зон.

 

УІІІ.

Туризм та

культурний

розвиток

Розвиток туристичної індустрії, збереження та популяризація культурної спадщини.Кількість туристичних об'єктів, культурних подій та заходів, прибутковість туристичної індустрії.

 

ІХ.

Регіональна

співпраця

Розвиток співпраці між різними регіонами та громадами для досягнення спільних цілей.Рівень співпраці між регіонами та громадами, обмін досвідом, спільні проекти.

 

Х.

Геополітичне значення

Географічне розташування та роль регіону/ території в міжнародних геополітичних відносинах, геополітична стійкість.

 

ХІ.

Цифрові технології та новації

Рівень впровадження цифрових технологій у різних сферах економіки, кількість стартапів, рейтинг інноваційності.

 

ХІІ.

Інклюзивний розвиток

Рівень рівноправності та рівного доступу до можливостей, соціальна інтеграція малозабезпечених груп населення.

 

ХІІІ.

Управління водними і земельними ресурсами

Раціональне використання водних та земельних ресурсів, стан забезпеченості водними ресурсами, якість ґрунтів.

 

ХІУ.

Аграрна політика

Стабільність та ефективність аграрної політики, розвиток сільського господарства, обсяги сільськогосподарської продукції.

 

ХУ.

Енергетична безпека

Стабільність та надійність енергетичних систем, енергоефективність, мінімізація рівня енергетичної залежності.

 

Джерело: Обґрунтовано, визначено та систематизовано у табличному вигляді авторами дослідження

Пропонуємо для використання узагальнений інтегральний показник якості просторового розвитку, що репрезентовано в якості комплексного показника, який об'єднує різноманітні аспекти і дозволяє оцінити загальний рівень просторового розвитку господарських систем, територіального утворення, регіону чи країни. Врахування такого показника у діяльності дозволяє уникнути зосередження лише на окремих аспектах розвитку, забезпечить комплексне бачення ситуації та динаміку просторового розвитку. Узагальнений інтегральний показник сформовано за урахування вагових коефіцієнтів інтегральних показників, значення яких охоплює вказані у табл. 1 сфери господарської діяльності та соціального розвитку. Коефіцієнт вагомості останніх встановлюється за використання методу логічного проєктування (МЛП) в залежності від важливості кожного просторового аспекту для конкретної господарської системи (ГС), територіального утворення, регіону чи країни, у цілому. В якості формалізованого прикладу розрахунку цього показника пропонуємоформулу (1) за урахування дванадцяти найбільш вагомих факторів якості просторового розвитку господарських систем Київського регіону.

2023-08-30-131135064

У приведеному прикладі (формула (1)) коефіцієнти вагомості інтегральних показників встановлені теоретично довільно за МЛП і можуть бути змінені залежно від важливості та пріоритетів конкретної господарської системи/територіального утворення. Застосування узагальненого інтегрального показника якості просторового розвитку в управлінській діяльності дозволить зводити великий обсяг інформації до зрозумілого та зручного для аналізу формату, спростити процес прийняття рішень та спрямувати на обґрунтований і сформований суб’єктами управління комплекс організаційно-економічних заходів у напрямі покращення якості просторового розвитку господарських систем.

Відділ методології сталого розвитку

Микитенко В. В., д.е.н., проф.,

 

Заслужений діяч науки і техніки України