29 вересня 2023 року

12:38:51 29.09.2023 Назад

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

В сучасних умовах функціонування господарської системи України існує нагальна необхідність приведення правової системи України у відповідність до вимог воєнного стану з виходом на перспективи післявоєнного відновлення національної економіки.  Подібні зрушення мають на меті підвищення ефективності використання людського, виробничого, фінансового та природно-ресурсного потенціалу країни з метою забезпечення територіальних утворень необхідними ресурсами для реконструктивного розвитку. У тому числі мова йде про перетворення, за допомогою механізмів організаційного, економічного, фінансового та правового характеру, природних умов та ресурсів просторових соціо-еколого-економічних систем різних масштабних рангів на дієві активи реконструктивного просторового розвитку. 

Цим та іншим проблемам було присвячено IХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», яка відбулася в Одеському національному економічному університеті у м. Одеса 22-23 вересня 2023 року. 

До участі в конференції було запрошено науковців українських та зарубіжних закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади й місцевого самоврядування, підприємців тощо. Конференція відбулася в очно-дистанційному режимі з використанням платформи ZOOM. Метою конференції було обговорення актуальних проблем господарювання у сучасних умовах в економічній і юридичній площині та формування пропозицій відносно шляхів їх вирішення.

Тематичні напрями роботи конференції охоплювали механізми управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях; планування та прогнозування розвитку бізнес-середовища; правові аспекти розвитку підприємницького середовища в Україні тощо.

У заході із доповіддю на тему «Класифікаційні  ознаки природно-ресурсних активів національної економіки» взяли  участь завідувач відділу методології сталого розвитку Інституту демографії та проблем якості життя НАН України д.е.н., проф. І.К.Бистряков та провідний науковий співробітник цього ж відділу к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий. Доповідь було підготовлено в рамках Угоди про співпрацю  відділу методології сталого розвитку та кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського спільно із завідувачкою цією кафедрою к.е.н., с.н.с., доц. І.О.Петровською.

У своїх виступах доповідачі  звернули увагу на  те, що в останній час  активізувалися дослідження, пов’язані з формуванням актив-орієнтованого підходу до територіального розвитку, головна ідея якого полягає у зростанні потенціалу громади шляхом створення, посилення і капіталізації її активів, залучення наявних територіальних ресурсів до господарського обігу. Було наголошено на тому, що застосування подібного підходу вимагає чіткої ідентифікації класифікаційних ознак природно-ресурсних активів.

У доповіді  подано визначення природно-ресурсного активу як складової природного багатства, уречевленої в матеріальній  та нематеріальній формах та активно інституціоналізованої в господарський процес. Також було розкрито класифікаційні ознаки природно-ресурсних активів на основі комплексної ідентифікації їх властивостей, обумовлених належністю до складу явищ природи з відповідними ознаками, а також відношенням до складу активів, тобто похідних від фундаментальної складової природного багатства інструментів господарської діяльності; ідентифіковано основні ознаки природних активів як невиробленого та виробленого, необоротного та оборотного, матеріального та нематеріального  природного капіталу тощо, інституціоналізованого у системі сучасної ринкової економіки.

2023-09-29-123803300 2023-09-29-123829848