15 грудня 2023 року

22:27:39 15.12.2023 Назад

ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ ОЗНАКИПРОСТОРОВОГО ТИПУ РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ

За потоково-процесним підходом, визначення просторового типу реконструктивного розвитку територіального утворення має проходити за трьома напрямами. Тобто реконструкція торкається питань блоків пов’язаних із такими потоками, як «просторовий розвиток», «територіальний розвиток», та розвиток територій» (рис.1). Під потоками розуміється комплекс управлінських дій, які забезпечують вибір напрямів вирішення проблеми за інтересами стейкхолдерів територіального утворення, диференційованих за масштабами діяльності, включаючи економічні, екологічні та соцієтальні складові. При цьому визначення домінантного напряму залежить від форсайт-проєкту, за яким встановлюються межи та глибина проробки проблеми.

2023-12-15-222539597

Щодо процесу, у нашому випадку, під цією категорією порозуміваємо сукупність таких управлінських дій, що орієнтовані на зміну усталених принципів та організаційних форм, які забезпечують розвиток просторового утворення як такого. Якщо цей процес має застаріли форми, то вони мають бути реконструйовані таким чином, щоб відповідали загальним європейським трендам. Наступний блок пов'язаний із визначенням диференційованих факторів впливу на забезпечення бажаного поступового розвитку. При цьому, підкреслюємо, що наголос робимо на управління не стільки об’єктами, скільки факторами, які обумовлюють характер та форми розвитку територіальних утворень. У той же час, маємо приймати до уваги, що сукупність факторів котрі впливають на упорядкування соцієтальної, економічної та екологічної складових для кожного територіального утворення є індивідуальними, і обумовлюється характером та масштабами процесів, що на даному просторі відбуваються.

Слід також підкреслити, що структурна схема реконструкції просторового розвитку територіальних утворень значною мірою відповідає формуванню відносин суб’єктів господарювання, характерних для ліберально-демократичної моделі повоєнного устрою господарської системи України. При цьому, природно-ресурсні активи об’єктивно здатні забезпечити дотримання принципу системної організації процесу господарювання «знизу вгору», а не навпаки, як нині практикується в Україні. Це зумовлено тим, що завдяки правильному управлінню природно-ресурсами активами можливо відстежити процес створення природного багатства відповідного простору і критично переглянути принципи його перерозподілу. Тут необхідно зробити суттєву ремарку щодо природного багатства. Воно виникає лише за умови залучення природних ресурсів до господарського обороту. З огляду на це, підкреслимо, що метод децентралізованого управління сприяє відповідній декомпозиції природних ресурсів за рівнями та масштабами використання в економічній діяльності, а отже – і впорядковує перебіг реконструктивних дій, тобто алгоритмізує їх.

Принципову схему компонентів, які залучаються у процес реконструкції у згорнутому вигляді представлено на рис.2.

2023-12-15-222612921

Ключовим питанням реалізації запропонованого підходу стає визначення, умовно кажучи, форми лібералізації процесу перетворення природних ресурсів у природно-ресурсні активи, тобто їх безболісного залучення до ринкового середовища. У такому разі, збереження екологічних якісних ознак навколишнього природного середовища, на фоні збалансування соціальних і економічних інтересів суспільства, стає об’єктивно доцільним навіть з економічної точки зору

 

Відділ методології сталого розвитку