Монографія

Тенденції змін планетарного клімату та їх можливого впливу на основні сектори української економіки / НАН України, ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України»; за ред. М.А. Хвесика. – К.: Логос, 2012. – 268 с. (зміст стор.1, зміст стор.2)

Тенденції змін планетарного клімату та їх можливого впливу на основні сектори української економіки

У монографії досліджено проблеми глобальних змін планетарного клімату та його можливих негативних наслідків у природному середовищі й економіці України та світу, розглянуто основні з цих проявів в окремих економічних галузях, визначено стратегії, напрями та заходи щодо їх пом’якшення з урахуванням двох можливих альтернативних тенденцій кліматичних змін: подальшого потепління та альтернативного йому циклу похолодання.

В монографии исследованы проблемы глобальных изменений планетарного климата и его возможных негативных последствий в естественной среде и экономике Украины и мира, рассмотрены основные из этих проявлений в отдельных экономических отраслях, определены стратегия, направления и мероприятия по их смягчению с учетом двух возможных альтернативных тенденций климатических изменений: последующего потепления и альтернативного ему цикла похолодания.