Монографія

Суспільна складова сталого розвитку / [Куценко В.І., Остафійчук Я.В., Ільїна М.В. та ін.] ; під наук. ред. В.І. Куценко / Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. ― К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. ― 112 с.(зміст)

Суспільна складова сталого розвитку

Авторський колектив: В.І. Куценко, Я.В. Остафійчук, М.В. Ільїна, Т.М. Носуліч, Ю.Б. Шпильова, В.М. Анісімов, Н.П. Огородник.

Розглядаються теоретико-методологічні та функціональні основи сталого розвитку через призму соціогуманітарної сфери. Висвітлено сутність економіки знань, її потенціал щодо вирішення суспільних проблем сьогодення. Обґрунтовано напрями модернізації національних систем освіти, охорони здоров’я, культури, роздрібної торгівлі та туристично-рекреаційної сфери з урахуванням принципів і пріоритетів сучасної парадигми сталого розвитку.