Монографія

Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання : [монографія] / [за заг. ред. д.е.н., проф., акад. НААН України М.А. Хвесика]. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 304 с. (завантажити зміст)

У монографії з позицій системної методології досліджено сутність, функції та механізми управління природними ресурсами як складової просторового соціально-економічного розвитку країни. Визначено напрями формування регуляторних механізмів природокористування та запропоновано модель управління природними ресурсами в новітніх умовах господарювання з метою їх сталого використання, відтворення та охорони як природно-ресурсної бази просторового соціально-економічного розвитку.