Монографія

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016. – 72 с. (Завантажити зміст, завантажити повний текст)

Сформовано передумови й складові моделі сталого розвитку з урахуванням природно-ресурсних обмежень та загострення екологічних і соціальних суперечностей. Обґрунтовано доцільність імплементації у вітчизняну практику регулювання природоохоронної діяльності передових іноземних практик реалізації екологічної політики і раціонального природокористування. Запропоновано концепт використання природно-ресурсного потенціалу на принципах сталості та упровадження засад сталого розвитку в соціальній сфері; розроблено механізми гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки, а також інструментарій інвестиційного забезпечення сталого розвитку. Обґрунтовано перспективні напрями переведення національного господарства на модель сталого розвитку шляхом реалізації інноваційних домінант соціально-економічного піднесення, забезпечення сталого природокористування, вирішення суспільних проблем та гарантування природно-техногенної й екологічної безпеки. Запропоновано інноваційний підхід до моделювання траєкторії сталого розвитку на основі системної та структурної перебудови територіальних природно-господарських комплексів.