Монографія

Економіка природокористування: глосарій основних термінів / [за заг. ред. д.е.н., проф., акад. НААН України М. А. Хвесика]. – К. : Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, 2018. – 94 с. (Завантажити зміст)

Наведено базові поняття, що характеризують основні явища і процеси, пов’язані з економікою природокористування. Специфікою розробки є комплексна спрямованість, яка передбачає врахування основоположних елементів природно-ресурсного потенціалу.

Акцентовано увагу на можливостях використання і впровадження нових інструментів регулювання економічних відносин у сфері природних ресурсів. Зокрема, йдеться про такі категорії, як капіталізація, корпоратизація, сек’юритизація, що є звичними для багатьох держав, однак в Україні перебувають на стадії імплементації. Важливе місце відводиться європейським практикам тлумачення базових понять. Зокрема, значна кількість яких презентує галузеві директиви ЄС з охорони навколишнього природного середовища.

Видання буде корисним для науковців, діяльність котрих пов’язана з питаннями екології та економіки природокористування, фахівців державного управління, неурядових організацій, студентів вищих навчальних закладів, інших зацікавлених осіб.