Монографія

Екосистемні засади оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища: монографія / [Веклич О.О., Кобзар О.М., Колмакова В.М., Патока І.В.]; ДУ ІЕПСР НАН України. – К., 2019 – 304 с. (Завантажити зміст)

Уперше в українському науковому просторі обґрунтовано наукові засади оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища з використанням екосистемного підходу. Досліджено методологічні, методичні, організаційно-економічні та практичні аспекти формування інноваційних механізмів оцінювання збитків від детеріорації послуг екосистем у державному управлінні та місцевому самоврядуванні, адекватних вимогам європейської нормативно-правової бази. Розкрито змістовні ознаки механізму екологічної компенсації як цілісної структури та, зокрема, компенсаційних механізмів відшкодування збитків від погіршення/знищення екосистемних послуг, забруднення водних екосистем, шкоди, завданої довкіллю відходами. Наведено результати дослідження екосистемного оцінювання збитків унаслідок нераціонального використання та забруднення місцевих природних ресурсів, у тому числі щодо формування відповідного компенсаційного механізму. Розроблено пропозиції з удосконалення вітчизняної інституціонально-регуляторної бази оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища з використанням екосистемного підходу та зарубіжного досвіду його імплементації в практику управління природокористуванням.

Для широкого загалу фахівців з економіки природокористування, місцевого самоврядування і територіального розвитку, котрі досліджують проблематику оцінювання екосистемних послуг для посилення дієвості національної екологічної політики, досягнення належного стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України.