Архів: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Круглі столи

ЗАХОДИ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ:

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

25 грудня 2015 року Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» за участю представників Інституту водних проблем і меліорації, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», а також ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» проведено круглий стіл на тему «Фінансово-економічне забезпечення відновлення потенціалу осушених земель». У виступах академіків НААН України М.А.Хвесика та М.І.Ромащенка було розкрито складність вирішення проблем нарощення обсягів інвестиційного забезпечення модернізації, реконструкції та технічного переоснащення міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд через наявність численних інституціональних обмежень щодо використання меліоративного фонду та осушених сільськогосподарських угідь.

Було заслухано доповіді, які стосувалися проблем ефективного використання осушених земель України в сучасних умовах господарювання, інституціоналізації сучасних форм фінансово-економічного забезпечення відтворення потенціалу осушених земель в умовах євроінтеграції та децентралізації, формування біоенергетичних агроекосистем як пріоритетного напряму використання осушених земель, організаційно-економічного забезпечення відновлення осушувальних мереж. За результатами роботи круглого столу було прийнято резолюцію.

5 листопада 2015 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України під керівництвом академіка НАН України, д.е.н., проф. Алимова О.М. відбувся «круглий стіл» на тему «Інноваційні технології формування каскадних форм організації виробничо-господарської взаємодії».

З доповідями на круглому столі виступили: д.е.н., проф. Микитенко В. В. (ДУ ІЕПСР НАН України) не тему «Методологія каскадування та практика розбудови нової регіональної карти України»; співдоповідачами на круглому столі: д.е.н., проф. Лицур І.М. (ДУ ІЕПСР НАН України) «Інституціоналізація міжгалузевих відносин та міжрегіональної взаємодії в Україні»; к.е.н., с.н.с. Драган І.В. (ДУ ІЕПСР НАН України) «Важелі та регулятори управління розвитком каскадів регіональних соціально-економічних систем»; к.е.н., доц. Демешок О.О. (ДУ ІЕПСР НАН України) «Каскадний формат регенерації промислового потенціалу України»; к.е.н. Гребенюк О.В.  (ДУ ІЕПСР НАН України) «Нарощення і раціоналізація використання промислового потенціалу держави: на прикладі Дніпропетровського каскаду»

Учасники круглого столу:

Ректор КНУБА МОН України – д.е.н., проф. Куліков П.М.

Голова державної служби інтелектуальної власності України – д.е.н., доц. Жирінова А.Г.

Президент ПрАр «Слобожанська будівельна кераміка» – к.е.н., доц. Далінчук І.Є.

Голова Комітету підприємців-виробників про Торгівельній палаті України, Голова Комітету Конфедерації будівельників України з питань науки, технічного регулювання, підготовки та перепідготовки кадрів будівельної галузі  – к.е.н., доц. Салій І.М.

Голова державної екологічної інспекції – Заїка А.М.

Президент АБУ – д.т.н., проф. Назаренко І.І.

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків КНУБА – д.т.н., проф. Плоский В.О.

Ректор Чернігівського національного технологічного університету – д.е.н., проф. Шкарлет С.М.

директор Центру досліджень інноваційних технологій школи економіки та соціальних наук Університету Святого Іштвана, Угорщина – д.е.н., проф. Васа Ласло;

Директор групи компаній Aprotech Engineering AB по східній Європі та країнам СНД, Швейцарія – Гогенко Анатоль

Директор української філії Італійської корпорації "TehnoMash" – к.е.н., доц. Данильченко В. І.

Директор науково-дослідного інституту будівництва і архітектури Республіки Польща – д.е.н., проф. Собчук Генріх

В обговоренні наукових доповідей на круглому столі приймали участь: а) науково-педагогічний персонал КНУБА МОН України та ЧНТУ МОН України; б) наукові співробітники ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» та Інституту економіки промислового НАН України і РНБО України.

19 березня 2015 року співробітники ДУ ІЕПСР НАН України – директор академік НААН України, д.е.н., проф. Хвесик Михайло Артемович; заступник директора інституту з науково-організаційної роботи, д.е.н., проф. Голян Василь Анатолійович; д.е.н., проф. Лицур Ігор Миколайович; к.е.н., с.н.с. Носуліч Тетяна Миколаївна (як доповідачі); к.е.н. Сакаль Оксана Володимирівна; к.е.н. Третяк Наталія Антонівна (як слухачі) взяли участь у роботі Всеукраїнського круглого столу на тему «Екологічні та соціально-економічні особливості управління природними ресурсами в умовах децентралізації влади» в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, організованому спільно з Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Тематика круглого столу: система управління природними ресурсами в умовах імплементації природоохоронних директив ЄС; фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими комплексами в умовах реформування місцевого самоврядування; екологічна політика та фіскальне регулювання природокористування в умовах децентралізації влади; угоди державно-приватного партнерства як ефективна форма інвестиційного забезпечення відновлення меліоративних мереж в зоні осушення та зрошення; нормативно-правове забезпечення формування природно-ресурсних відносин в умовах децентралізації; територіальне планування, земельно-майнові відносини, розвиток сільських територій; удосконалення земельного кадастру, стале землекористування; геодезичне та картографічне забезпечення трансформації природно-ресурсних відносин; геоінформаційні технології і дистанційне зондування.

24 липня 2015 року Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» спільно із Сумським державним університетом у співпраці з провідними науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами України і Польщі, серед яких Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Вища економіко-гуманітарна школа (Польща) та ін., проведено «круглий стіл» на тему «Сталий розвиток регіонів України: економіка, екологія, право».

Модератор заходу – завідуючий відділом економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», д.е.н., проф. Хлобистов Євген Володимирович.

На «круглому столі» виступили з доповідями д.е.н., проф. Ілляшенко С.М. (Сумський державний університет), д.е.н., проф. Хлобистов Є.В. (Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ), к.ю.н., с.н.с. Єремєєва Н.В. (Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ), к.е.н., доц. Сегеда І.В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»), к.е.н, доц. Шкарупа О.В., м.н.с. Шкарупа І.С., к.е.н., доц. Сабадаш В.В. (Сумський державний університет), к.е.н., с.н.с. Коржунова Н.В. та аспірант Баштова М.О. (Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ).

Із заключною доповіддю та привітанням від організаторів виступила декан факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету, д.е.н., проф. Прокопенко Ольга Володимирівна.

У доповідях науковці визначили коло проблем, пов’язаних із поглибленням процесів децентралізації, особливо щодо реалізації ефективної регіональної політики за умов кризових явищ у нашому суспільстві, збереження державності, перспектив євроінтеграції України, подолання проблем енергозабезпечення та просування до широкого кола споживачів екологічно сприятливих товарів та послуг. Особливу увагу приділено економіко-правовим проблемам сталого розвитку та реалізації державної екологічної політики України. Доповіді викликали жваве обговорення, в якому взяли участь представники професорсько-викладацького складу СумДУ, НТУУ «КПІ», науковці НАН України і молоді вчені з Києва та Сум.